… o všem, co vás zajímá

zákonZměna zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů je v připomínkovém řízení. Návrh zákona přináší změny např. v oblasti získávání registrace sester, radiologických asistentů, fyzioterapeutů a v oblasti akreditace vzdělávacích programů a specializačního vzdělávání. Jaké změny tedy čekají na sestry a zdravotnické asistenty? Sestřička.com přináší krátký přehled těch nejdůležitějších změn.

Asistenty nahradí praktické sestry

Pokud bude novela zákona schválena, zdravotnické asistenty čekají dvě hlavní změny:

  1. Zdravotničtí asistenti se stávají praktickou sestrou. Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává mj. absolvováním střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra, nebo střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019.
  2. Zdravotničtí asistenti (a také zdravotničtí záchranáři, porodní asistentky nebo určitá část dětských sester) mohou získat vzdělání všeobecné sestry ve zkráceném studiu na VOŠ (uchazeč byl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., – školský zákon, přijat do vyššího ročníku než prvního).

V praxi znamená:

  • Od školního roku 2019/2020 se budou na SZŠ vzdělávat praktické sestry a všichni, kdo do té doby získali kvalifikaci zdravotnického asistenta, se automaticky stanou praktickou sestrou nebo praktickým ošetřovatelem, v případě mužů.

–          Stejně jako zdravotnický asistent pracuje pod odborným dohledem- „Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním předpisem může praktická sestra provádět bez odborného dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.“

Změna v odborném dohledu

„Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady, pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.“

V praxi znamená:

Praktická sestra bude stejně jako zdravotnický asistent pod odborným dohledem a podle pokynů dohlížejícího pracovníka může vykonávat činnosti určené vyhláškou.

Zkrácené kvalifikační studium všeobecných sester na VOŠ

Vzdělání sester zůstává stejné, nadále je nutné pro pozici všeobecné setry vystudovat VOŠ/VŠ a způsobilost mají samozřejmě nadále i sestry vzdělané podle dřívějších předpisů.

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním:

– „Studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijat do vyššího ročníku než prvního.“

V praxi znamená:

Všeobecnou sestrou se může nově stát ve zkráceném režimu na VOŠ- Všeobecnou sestrou se může nově stát ve zkráceném režimu na VOŠ- praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra, která vystudovala bakalářský stupeň VŠ nebo VOŠ v oboru dětská sestra, která vystuduje na VOŠ obor všeobecná sestra, aniž by absolvovala celou VOŠ – může být přijata do ročníku vyššího než prvého (tzn. do ročníku druhého či třetího), podle podmínek stanovených školským zákonem.

Školský zákon stanoví pro přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole tyto podmínky:

–          „Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.“

–          „V případě zdravotnických oborů může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat.“

 

Zdroj: Návrh změny zákona č. 96/2004 Sb.,

 

 

Zdravotnické asistenty nahradí praktické sestry
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...