… o všem, co vás zajímá

 

Definice: je to způsob dýchání,kdy mechanický přístroj plně nebo

částečně zajišťuje průtok plynů dýchacím systémem.

Používá se ke krátkodobé nebo dlouhodobé podpoře nem.,

u kterých došlo k závažné poruše ventilační nebo oxy-

genační funkce respir.systému nebo taková porucha

aktuálně hrozí.

 

Cíle: *fyziologické: – snížení práce dýchacích svalů(dostatečné

dodání O2)

– ovlivnění velikosti plicního objemu(učinit

dýchání co nejvíc fyziologické)

 • podpora výměny plynu v plících ( podpora

alveolární ventilace,podpora arteriální oxygenace)

 

*klinické: – dosažení optimálních parametrů oxygenace a

ventilace

 • omezení nežádoucích účinku UPV
 • zvrat hypoxemie
 • zvrat akutní respirační acidózy
 • zvrat dechové tísně
 • umožnění sedace nebo nervosvalové blokády
 • snížení nitrolebního tlaku
 • stabilizace hrudní stěny
 • snížení myokardiální nebo systémové O2potřeby

 

Indikace: Rozhodnutí zahájit UPV je založeno na zhodnocení

klinického stavu N,charakteru zákl.onem.,odpovědi na

konzervativní terapii.

K indikacím patří: – zástava dechu a oběhu

– těžká respirační insuficience

– srdeční selhání

– šokové stavy

– polytraumata

– poúrazové a pooperační stavy

– intoxikace

– kraniocerebrální traumata

UPV indikace: využíváme hodnocení parametrů:

– plicní mechaniky(dech.frekv.-nad 35d/min,vitální

kapacita-méně než 15ml/kg,max.inspirační podtlak-méně než 25cmH20)

 

– oxygenace a ventilace

+ subjektivní hodnocení dechové tísně nemocného

 

 

DĚLENÍ VENTILÁTORU

 1. ICU-ventilátory pro intenzivní péči(vysoce promyšlené elektronicky řízené servoventilátory s velkým výběrem ventilačních režimů a výbavou pro měření plicní mechaniky)
 2. TRANSPORTNÍ VENTILÁTORY- (většinou tlakově závislé)

elektronické-s omezeným množstvím ventilačních režimů a minimální výbavou.

 1. PERSONAL VENTILÁTORY- pro „home care“-většinou

vybaveny jedním režimem a alarmy.

 

 

NASTAVENÍ VENTILATORU

-dechový vzor: MV(minutová ventilace)=Vt x RR( MV= DV+Df –

Minutový dechový objem je objem napočteným způsobem za 1 min.)

Vt(dechový objem):5-8ml/kg dříve 10ml/kg např.500ml(objemová ventilace)

Pcontrol – 8-35cmH20(tlaková ventilace)

RR-12-25 d/min (počet dechů)

FiO2- 21%-100% ( podíl kyslíku ve vdechované směsi)

PEEP- 5-20cmH20 ( pozitivní endexpirační tlak na konci výdechu)

I:E – 1:2,1:3 ( poměr inspiria k expiriu)

-citlivost inspiračního triggeru(jde o senzor spontánní dech.aktivity N)

– tlakový-(např. -1,0cmH20 pod hodnotou PEEP)

– proudový ( např. 3l/min)

– citlivost expiračního triggeru

– průběhu proudu – konstantní( stálý,neměnný)

– degresivní (klesající)

 

 

Dělení ventilačních režimů:

dle stupně ventilační podpory

– plná ventilační podpora(

režim pokrývá veškerou dechovou práci nutnou k zajištění vyloučení CO2 a plně kontrolují inspirační fázi dechového cyklu tzv.CMV-

controlled mandatory ventilation-řízená (zástupová) ventilace

částečná ventil.podpora(k zajištění adekvátní eliminace CO2 musí N vykonat část dechové práce)

 

dle synchronie s dechovou aktivitou nemocného

– synchronní – aktivita ventilátoru je synchronizo- vána s dechovou aktivitou(nádechem) N.Umožní nemocnému prosadit svou spontánní dechovou aktivitu.Předností je lepší tolerance UPV.Je zajištěna tzv.spouštěním-triggerováním.

 

– asynchronní– bez ohledu na fázi dechového cyklu

nemocného.

TYPY DECHU : řízené

asistované

spontánní podporované

spontánní nepodporované

 

Synchronní ventilační režimyřízené- nemocný bez dechové

aktivity- průběh inspiria je

zcela definován ventilátorem -CMV

– asistované– nemocný vyvolá

aktivitu ventilátoru a je spuštěn dech,který je zcela

definován ventilátorem A/CMV ( při absenci decho-

vé aktivity nem. zajistí řízenou ventilaci a při dech.

aktivitě asistovanou)

SIMV- kombinace spontánních dechů s nastaveným

počtem zástupových dechů(pac dýchá spontánně,ale

s nedostatečnou minutovou ventilací)

– spontánní podporované dechy- ventilátor podporu-

je inspirační úsilí nemocného,ale průběh inspirační

fáze není kontrolován ventilátorem

spontánní nepodporované dechy- indikace k extu-

baci( podpora je na minimum)

 

– dle způsobu řízení inspirační fáze –

 

: režimy s nastavenou velikostí dechového objemu

objemově řízená ventilace- VCV,VC A/CMV,VC SIMV

– pod jakýmkoliv tlakem nahustí plíci,nevíme pod jakým,

nevíme inspirační tlak.Dochází k dosažení dechového

objemu bez ohledu na dosažený tlak v DC

VCV- preferován u nem. s křečovými stavy,KPR,status

asthmaticus

VC SIMV- objemově řízená synchronizovaná intermiten-

tní zástupová ventilace

 

: režimy s variabilní velikostí dechového objemu

tlakově řízená ventilace- PCV,PC A/CMV,PC SIMV,PSV

PCV- preferován u nem. vyžadující plnou ventilační pod-

poru.

– plná ventilační podpora,k přepnutí z nádechudo výdechu

dojde po dosažení předem nastaveného maximálního tla-

ku 5ml/kg.

zvolíme dech.frekvenci a inspirační tlak,nevíme kolik

vytvoří objemu,zvyšujeme inspirační tlak,dokud nám

ventilátor neudává správný objem.

PC SIMV- tlakově řízená synchroniz. intermit. zástup.

ventilace

PSV- vyžaduje spontánní ventilaci pacienta,u nem. bez

poškození dech.centra a stabilizovanou oxygenační

funkcí plic.Je to tlaková podpora,kdy pac.zahajuje

dech svým úsilí,okruh je natlakován na nastave-

nou hodnotu tlaku a tlak je poté udržován.Dovoluje

pacientovi řídit objem délku trvání dechu.

 

KOMPLIKACE: komplikace vzniklé se zajištěním DC

infekční komplikace,plicní n.ú– barotrauma,

volumotrauma,dysfunkce surfaktantu,boitrauma

mimoplicní n.ú– kardiovaskulární,ovlivnění

renálních funkcí,ovlivnění funkce GIT,

další- oslabení dýchacích svalů,polyneuropatie,

myopatie(slabost,zvýš. únavnost)

 

 

FÁZE DECHOVÉHO CYKLU(cyklování)

 1. Inspirační fáze-v průběhu inspirační fáze je řízení podle řídícího parametru-volume limit,pressure limit
 2. Limitace inspiria-časová nebo proudová(ETS)-podmínky pro ukončení inspirační fáze- tzv. cyklování –přechod do inspirační pauzy nebo přímo do expirační fáze

Ispirační pauza –zástava dýchání DC,intrapulmonální redistribuce dechového objemu

 1. Expirační fáze-pasivní fáze z hlediska ventilátoru
 2. Expirační pauza –fáze dechového cyklu od ukončení proudění vzduchu na konci výdechu do zahájení dalšího cyklu

 

 

 

Vysokofrekvenční ventilace-používá při ventilaci dechové objemy,které jsou srovnatelné nebo menší než velikost mrtvého prostoru.Mechanismy výměny plynů jsou odlišné.

 

A) Vysokofrekvenční ventilace přerušovaným přetlakem-

frekvence 1-1,7Hz(60-100cyklů/min),Vt 3-4ml/kg,I:E 1:3

B) Vysokofrekvenční trysková ventilace-frekvence 100-

150(600)cyklů/min.,problém ohřátí a vlhčení.

C) Ultravysokofrekvenční trysková ventilace-frekvence

4-8Hz,zvlhčování přisávané směsi.

D) Vysokofrekvenční oscilační ventilace-frekvence 4Hz

plyn je oscilován( střídavé oslabování a opětovné zesi-

lování) membránou oscilátoru ,je možné zvlhčení.

 

 

Fáze ventilace:1)intubace,zahájení UPV,zatlumení N

2)tlumený N,období pasivní nebo minim.spont.

dechové aktivity N-léčba příčiny UPV,agresivní režimy,pronační poloha,….

3)probouzení N,parciální ventilační asistence-odvy-

kání,tracheostomie,weaning,extubace-dekanylace

4)udržení N na spontánní ventilaci,využití neinvazivní ventilace maskou

 

 

Problematika weaningu: weaning je proces postupného snižování plně podporovaných zástupových dechů a tlakové podpory lékařem.Postupné převádění na spontánní ventilaci.

 • obvykle přes 50% celkové délky UPV
 • úspěšnost 95%
 • trvale neodpojitelní 3-5% pacientů

 

Podmínky pro zahájení weaningu:

 • přerušení,resp.snížení sedace
 • ústup agitovanosti
 • normalizace ICP
 • korekce hypertermie
 • korekce extrémní malnutrice
 • snížit energetický příjem
 • zvládnutí oběhové nestability
 • vysazení katecholaminů
 • absence neléčených arytmií
 • ústup bronchopneumonie
 • ústup bronchospasmu,plicního edému

 

Kritéria odvykání: – denní hodnocení celkového stavu N

 • denní test spontánní ventilace ( SBT)- odpojení

od ventilátoru a spont.ventilace přes T-spojku s vdechováním zvlhčené a ohřáté směsi s FiO2 menší než 0,5 po dobu 120min(event.

5-30min u krátkodobě ventilovaných)

Zahájení odvykání dle stavu N- kontrola vyvolávající příčiny,oběhová stabilita,absence respir.acidozy,dostatečná dech.aktivita,absence febrilního stavu,absence závažné anémie,kontrola parciálních tlaků plynů.

 

Způsoby odvykání od ventilátoru: odpojování N na krátké intervaly,které se postupně prodlužují,v noci je N ponechán na ventilátoru.Metoda postupného snižování ventilační podpory.N by měl být v polosedě nebo vsedě mimo lůžko.Měl by být občas vyzván k několika hlubokým dechům.Součástí je rehabil. dýchacích svalů,dostatek odpočinku a spánku,psychologická podpora.

 

Příčiny selhání odvykání:

 • centrální a periferní nervový systém
 • respir.systém
 • kardiovaskulární systém
 • psychické příčiny
 • porucha na úrovni alveokapilární membrány
 • nepoměr mezi kapacitou a mírou zátěže svylového aparátu

 

 

-péče o DC– pravidelné odsávání: otevřený způsob-sterilní cévka,rukavice či pinzeta

uzavřený způsob– výhodou je udržení PEEPu,při

rozpojení plícní sklípky nespla-

sknou.Výměna uzavřeného systému a 24h nebo dle zvyklosti odd.

 

– provádíme endobronch.laváže-výkon při kterém instalujeme malé množství sekretolytika nebo solného roztoku do DC,sekretolytikum ředíme fyz.roztokem- Mistabron 1:1,Vincentka 1:10- výkon provádíme před nebo během odsávání,před odsáváním podáme laváží 1 až 5ml roztoku po stěně kanyly,necháme prodýchnout a odsajeme,odebíráme BAL

– odsávání cílené z levého nebo pravého bronchu

– odsáváme 10-12sec.,sledujeme saturaci a puls

– zvlhčování vdechované směsi- aqua

– nebulizace-aerosol-léky

 

– péče o psychiku-komunikace,odezírání ze rtů,obrázkové tabulky,

kývání hlavy,stisk ruky,vypláznutí jazyka,flexe,

extenze,magnetická abecední tabulka,mluvící ka-

nyla

– péče o spánek– poloha,pohodlí,klid,neprovádět invazivní výkony

v noci

– ochrana před infekcí-mytí a dezinfekce rukou,osobní hygiena,

aseptické postupy,jednorázové pomůcky,manipulace s biolog.mat.

dle příslušných směrnic,izolace zdroje infekce

– sociální kontakt- návštěvy,hlazení,dotýkání,mluvení,brýle,na-

naslouchadla

– duchovní služba-dle přání nem. a rodiny

stimulace vnímání– iniciální dotek,koupelestimulující(proti směru rustů chlupů a na zádech směrem k páteři) a zklidňující( po směru růstu a směr od páteře)

– polohování a hnízda a mumie

– masáž stimulující dýchání-poloha na boku-tři

dlouhé tahy dolů po zádech,pak kroužky a

následují tři dlouhé tahy

– vestibulární stimulace- odstraňuje závratě-natáčí-

me na stranu hlavu nebo celé tělo

– vibrační stimulace- né u křečí a epilepsií

– stimulace olfaktorická-parfémy,toaletní voda

– stimulace taktilní- hmat-oblíbená hračka,šroubo-

vák

– stim.akustická

– stim. orální a optická

Důležité je odebrat anamnézu,kontakt s rodinou,používat rituály pacienta,plnit přání a zvyky,stimulaci provádí proškolený personál,zapojení rodiny.Bazální stimulace je důležitá i pro umírající

 

 

 

 

UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE V INTENZIVNÍ PÉČI
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Dec 2019 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...