… o všem, co vás zajímá
kapka krve

Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s pracovní skupinou pro Transformaci nelékařských zdravotnických oborů pracují na změně zákona 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních).

Zrušení odborného dohledu

Zdůvodnění:

Odborný dohled v současném znění zákona je nejasný, protože postihuje několik rozdílných situací – rozdělení povolání do skupin bez a pod odborným dohledem, dále činnosti prováděné pod dohledem a odborný dohled před získáním specializace.

Povolání uvedená ve skupině pod odborným dohledem nemají možnost se dále rozvíjet, což vede k nezájmu o tato povolání, po ukončení vzdělání nemají zájem nastupovat do praxe. Pro zaměstnavatele je obtížné organizačně zajistit „odborný dohled“, zvláště v menších ZZ. Výkony pod odborným dohledem snižují prestiž některých povolání, proto bude nutné je upravit a nově stanovit činnosti, které mohou vykonávat samostatně a které např. za asistence.

Hlavní změny:

 • Ve struktuře zákona bude zrušeno rozdělení povolání pod odborným dohledem a bez odborného dohledu, budou vyjmenovány v jednom celku;
 • zrušení vydávání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu;
 • zrušení pojmu „odborný dohled“ (protože není přesně specifikován) a nahrazení přesnějšími definicemi, např. „odborné vedení“,„klinický dohled“, „adaptační proces“.

Registr zdravotnických pracovníků – úprava systému registrace

Zdůvodnění:

Současná registrace je administrativně a ekonomicky velice náročná. Systém shromažďuje zbytečná data, která je možné kontrolovat jiným způsobem. Kredity získané v průběhu celoživotní vzdělávání nesplnily očekávání, tj. že budou ukazatelem kvality vzdělávání. Registrace je nevyvážená – může jí získat čerstvý absolvent bez zkušeností a pro mnoho NLZP s dlouholetou praxí je někdy nedosažitelná, čímž jsou diskriminováni ve výkonu svého povolání.

Hlavní změny:

Je navrženo upravit systém registrace pro NLZP ve smyslu zjednodušení systému a snížení administrativní zátěže státu:

 • registrace NLZP bez vazby na „výkon povolání bez odborného dohledu“;
 • kontrolu CžV převést na zaměstnavatele, eventuálně odborné společnosti;
 • zrušení zkoušky k vydání osvědčení bez odborného dohledu včetně zkušební komise;
 • konkrétní úprava systému registrace bude řešena v souladu se zákonem o zdravotních službách.

Celoživotní vzdělávání – převedení odpovědnosti na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti

Zdůvodnění:

Výkon povolání bez odborného dohledu byl vázán na splnění několika podmínek. Hlavní podmínkou bylo splnění počtu kreditů v CžV s následnou kontrolou každého NLZP státem (MZ – Uznávací jednotka Brno s NCO NZO Brno). Po jednáních se zástupci managementu ZZ navrhujeme převést odpovědnost za CžV na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti. Důvodem je snížení administrativní zátěže a kontroly CžV ministerstvem. Sami zaměstnavatelé mají již nyní nastaven systém vzdělávání pro zaměstnance, mohou lépe regulovat jejich vzdělávání a určit, jaké vzdělávání pro ně bude potřebné. Odpovědnost za kontrolu a kvalitu CžV přenést na odborné společnosti.

Hlavní změny:

 • CžV zůstane povinností NLZP;
 • odpovědnost za plnění CžV bude přenesena na zaměstnance a zaměstnavatele, zaměstnavatel bude mít zákonem stanovenou povinnost umožnit každému zaměstnanci CžV;
 • zrušení vyhlášky o kreditním systému – návrh na stanovení CžV v minimálním počtu hodin ročně (obdobně jako v zákoně o sociálních službách);
 • bude nastaven systém průběžného udržování získaných kompetencí (např. inovačními kurzy) jako povinnost pro výkon některých činností (např. KPR) ;
 • budou stanoveny podmínky pro samostatný výkon povolání OSVČ („licence“);
 • definování profesních organizací a posílení jejich kontrolní role v CžV.

Snadnější prostupnost kvalifikačního a specializačního vzdělávání

Zdůvodnění:

Záměr započítávání dříve absolvovaného studia vychází i z navrhovaných reformních kroků MŠMT. Tímto opatřením předpokládáme časové i finanční úspory při získávání odborné nebo specializované způsobilosti. Např. do Bc. studia bude možné započíst některé části studia absolvované na VOŠ (zkrátí se délka přípravy). Zároveň tím bude umožněn rychlejší vstup potřebných zdravotnických povolání do praxe. Prostupností lze řešit i případný nedostatek chybějících profesí ve ZZ.

Hlavní změny:

 • Vytvoření nových a úprava stávajících rámcových vzdělávacích a studijních programů ve spolupráci s MŠMT a vzdělavateli tak, aby bylo možné započtení dříve absolvovaného studia a případné doplnění části vzdělávacího či studijního programu např. kombinovanou formou, a to i v rámci rekvalifikace a mobility pracovních sil, využít modulový systém specializačního vzdělávání;
 • prostupnost konkrétních povolání s vyšším vzděláním do nižších bude legislativně ošetřena v příloze zákona.

Specializační vzdělávání také v navazujících magisterských programech

Zdůvodnění:

V současné době jsou některé specializace uskutečňovány v navazujících magisterských programech. Zvyklým postupem akreditační komise MŠMT je, aby byly nejprve akreditovány studijní programy pro prezenční formu studia a následně pro formu kombinovanou. Tento systém je nevyhovující pro navazující zdravotnické studijní programy (především specializační). Problémem je absence odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Absolventi neprodleně po získání odborného vzdělání (bez odpovídající odborné praxe) přecházejí do programu specializačního vzdělávání, aniž by poznali vystudovaný obor v praxi. Domníváme se, že je nutné do specializačních studijních programů vstupovat až po určité době výkonu praxe. Z tohoto důvodu doporučujeme specializační vzdělávání uskutečňovat v kombinovaných formách studia, a to při současném výkonu příslušného povolání ve ZZ. MZ směrem k MŠMT by měl být v roli zadavatele studijních programů.

Hlavní změny:

 • navazující Mgr. specializační studia budou preferována v kombinovaných formách (nutno projednat s MŠMT);
 • ve vybraných oborech budou Mgr. studia koncipována jako specializační vzdělávání nebo vzdělávání pro rozšíření určitých kompetencí;
 • vyřešit problematiku odborné praxe před vstupem do navazujícího specializačního studia;
 • specializační vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb. v akreditovaných zařízeních zůstane zachováno souběžně s Mgr. specializačním vzděláváním z důvodů umožnění vstupu do SV absolventům všech úrovní kvalifikačního vzdělávání, kteří získali kvalifikaci před účinností nového novelizovaného zákona.

Akreditace a akreditační komise-flexibilnější a přitom více individualizovaný systém

Zdůvodnění:

Počet zdravotnických povolání je v současné podobě zákona 41, z toho je 27 povolání, ve kterých NLZP vykonávají činnosti bez odborného dohledu a dalších 14 povolání pod odborným dohledem. Rozmanitost činností těchto povolání je široká (od pomocných až po specializovaná s vysokoškolským vzděláním). Tím se stává, že v zasedání jedné velké komise se neefektivně účastní všichni členové akreditační komise místo toho, aby se zaměřili pouze na povolání, které vykonávají či znají. Doporučujeme proto, vytvořit akreditační komise pro tematicky blízká povolání (např. u lékařských oborů je pro každý obor jedna). Tím se práce akreditační komise zkvalitní a zefektivní, současně však nenaroste administrativní zátěž, resp. se domníváme, že se sníží a úprava tak nebude znamenat navýšení nákladů.

Hlavní změny:

 • Navrhujeme vznik více akreditačních komisí dle charakteru povolání NLZP – např. skupiny ošetřovatelských povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, technických povolání, sociálně – psychologických, fyzioterapeutů, laboratorních a zubních povolání. Předpokládaný počet je max. 8 skupin.

 

 

 

Registrace a připravované změny!
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...