… o všem, co vás zajímá
 • vyšetření biologického materiálu má význam pro určení správné diagnózy, následně léčby a individuální ošetřovatelské péče
 • za biologický materiál jsou považovány všechny tělesné tekutiny a výměšky, které lze od nemocného získat
 • cílem každého laboratorního vyšetření je získat spolehlivý výsledek, ke stanovení správné diagnózy, návrhu nejvhodnější léčby a kontroly účinnosti léčby
 • odběr biologického materiálu a laboratorní vyšetření vždy indikuje lékař, provádí se základní laboratorní sceening STATIM, kdy jsou výsledky známy do jedné hodiny a neprodleně se hlásí lékaři nebo VITAL, kdy jsou tyto vzorky přednostně zpracovávány laboratoří před všemi ostatními (z vitální indikace), dále pak se provádí další vyšetření, která mají vztah k diagnóze a druhu onemocnění
 • biologickým materiálem je: krev, moč, stolice, sputum, mozkomíšní mok, výpotky, sekrety (z drénů a ran), punktáty (z abscesů), zvratky, pot, žaludeční obsah, vzorky tkání, …

 

Zásady odběru a manipulace s biologickým materiálem:

 • při indikovaném odběru, musí být řádně vyplněná žádanka k danému vyšetření (každé pracoviště může mít své)
 • na žádance se vyplňuje jméno, rodné číslo a pojišťovna pacienta, dále číslo diagnózy, jméno lékaře ordinujícího odběr, jméno sestry, která odběr provedla a razítko + telefon příslušného oddělení odesílajícího odběr
 • vždy mít na paměti, že každý odběr je pro nemocného určitou zátěží, proto indikované odběry provádíme najednou, za aseptických podmínek, podle přesného postupu (metodické pokyny oddělení)
 • zkumavky na odběr máme řádně označeny jménem, rodným číslem, pojišťovnou pacienta, číselnou diagnózou a jménem sestry, která odběr provedla
 • na každý odběr je barevně odlišená zkumavka, způsob odběru je buď uzavřený (vakuový systém) nebo otevřený (stříkačka + jehla)
 • materiál odebraný přesně, včas a řádně se posílá bez zbytečného prodlení do příslušné laboratoře, kde je odpovědně vyšetřen, zhodnocen a s výsledky neprodleně seznámí příslušné oddělení
 • sestra o výsledcích ihned informuje lékaře
 • nedostatečně označený materiál či žádanku, má laboratoř právo vzorek odmítnout, hrozí nebezpečí záměny
 • žádanky ani štítky nesmí být potřísněny krví ani jiným biologickým materiálem
 • nesprávný odběr může poškodit nemocného, zkreslit výsledek

 

Pořadí při odběru:

 • pro intravenózní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie
 • při více odběrech je nutné první zkumavku (4 – 5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření (např. biochemie, serologie), a potom následuje přesné pořadí odběrů: krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí (1. ASTRUP, 2. Vyšetření minerálů, 3. KO, 4. Quick, 5. Fibrinogen, 6. Ostatní)

Nejčastější chyby při odběru:

 • nesterilní odběr
 • záměna označených zkumavek, pozdní dodání do laboratoře
 • nedodržení předepsané přípravy pacienta
 • špatná technologie odběru (přílišné stažení končetiny, dlouhé cvičení, odběr ve špatné poloze)
 • hemolýza krve = znečištěná jehla, prudké vstřikování do zkumavky, prudké třepání zkumavkou, uskladnění v teple, uskladnění krve v chladničce bez stočení séra

Příprava pacienta před odběrem žilní krve

Žilní krev

 • odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá

 • žilní krev se většinou odebírá z horních končetin – kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou

 • ráno před odběrem pacient může konzumovat  jen vodu nebo neslazený čaj

 • u dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hod před odběrem

 • u kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hod. před odběrem
 • v sedě
 • v leže – nižší hodnoty bílkovin, enzymů a tuků

 

Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi

Fyzická zátěž

 • cca 24-48hod před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže
 • vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu

 

Dieta

 • potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12hod., lačnění delší než 12 hod. je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!!)
 • u kojenců a dětí do 6 let (viz výše)

 

Dehydratace

 • dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů můžou být výrazně zkresleny
 • je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim, není však vhodné podávat slazené tekutiny
 • u kojenců (viz výše)

 

Vliv léků

 • vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů
 • nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuelně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit, např: kyselina acetylsalicylová – vysadit cca 7-10 dnů před odběrem (při odběrech agregace trombocytů)

 

 

Druhy vyšetření biologického materiálu

 

1. Biochemicky

 • obsah látek v séru (bílkoviny, močovina, cholesterol, enzymy, minerály, …), v moči, ve stolici, v mozkomíšním moku, ve výpotku a v obsahu žaludku
 • z vyšetření krve je to základní biochemický screening (jaterní testy, dusíkaté látky, minerály, tukový soubor, ..)
 • hladiny hormonů, vitamínů, výsledky krevních plynů a ABR
 • v moči vyšetření M+S (pH, glykosurie, proteinurie, hematurie, urobilinogen, bilirubin, odpadní dusíkaté látky, sediment erytrocytů, leukocytů), kvantitativní vyšetření Hamburger, clearenc creatininu, AMS v moči

 

2. Hematologicky

 • vlastnosti krve a její složení
 • FW, KO, koagulace (aPTT, INR, Quick, D-dimery, antitrombin, ..)
 • vyšetření krevní skupiny, protilátek v séru HIV, HCV, HbsAg

 

3. Mikrobiologicky

 • přítomnost baktérií v krvi, moči, ve stolici, ve sputu, ve výpotcích a sekretech, v mozkomíšním moku, hnis
 • výtěry z ucha, nosu, krku, z očí, z vagíny (cervixu), hlubokých ran
 • stěry z kůže, sliznic a povrchu ran
 • jiný materiál (flexily, katétry, gázové tampóny), vzorky tkání
 • odběr na K+C (kultivace a citlivost na ATB)

 

4. Parazitologicky

 • přítomnost parazita ve stolici (roupi, škrkavka, tasemnice), nalepení lepenky na řitní otvor

 

5. Cytologicky

 • vyšetřují se volné buňky získané ze sputa, ze sliznice DC, z pochvy, kostní dřeně, ..
 • materiál se odebírá na sklíčko a vyšetřuje se pod mikroskopem a barvením (např. dle gramma)

 

6. Histologicky

 • vyšetřují se části tkání, jako kůže, svalů, pojiva, mízních uzlin, kostní dřeně
 • zjišťuje se stavba tkání a přítomnost patologických buněk

 

7. Sérologicky

 • vyšetření protilátek proti virům a některým mikrobiálním kmenům, které nelze stanovit kultivací (BVR, Lues, ASLO, Latex, ..)

 

8. Toxikologicky

 • vyšetřují se krev, moč, zvratky, stolice (při otravě houbami)
 • zjišťují se škodliviny (anilin, arsen, benzen, rtuť, toulen, ….), stanovení alkoholu a těkavých látek (zkumavka s krví až po okraj, zalitá voskem = dnes vakuový systém, srážlivá krev, k dezinfekci přípravek bez alkoholu, lze použít i mýdlovou vodu, Ophtal, peroxid, ..)
 • stanovení toxicky významných látek (methemoglobin, agrochemikálie, kyselina hippurová a trichlorocytová)
 • stanovení drog a hladin léčiv (moč, krev, zvratky, parenchymatózní orgány u zemřelých)

 

9. Suchá chemie, diagnostická a laboratorní technika

 • diagnostické proužky LACHEMA (lakmusové papírky)
 • albuPHAN – bílkovina, pH (moč)
 • biliPHAN – bilirubin
 • glukoPHAN – glukóza
 • hemoPHAN – krev
 • urobigPHAN – urobilinogen
 • ketoPHAN – ketolátky
 • OK test – okultní krvácení
 • na ARO, JIP
 • glukometry
 • analyzátory k zjištění hodnoty krevních plynů

 

 

Fyziologické hodnoty jednotlivých vyšetření

  • každá laboratoř má stanovené své referenční meze, proto se výsledky v nich mohou lišit

Biochemie

Test

jednotky

pohlaví

Referenční meze v séru

Referenční meze v moči

Vyjádření testu

glukosa mmol/l  

4,1 – 5,6

0,1 – 0,8

 
urea mmol/l  

2,5 – 6,4

220 – 400

Funkce ledvin, katabolismus
kreatinin umol/l muži

73 – 120

3000 – 12000

ženy

58 – 96

kyselina močová umol/l muži

208 – 428

1000 – 9000

ženy

155 – 357

sodík mmol/l  

136 – 146

60 – 260

Vodní a iontové hospodářství
draslík mmol/l  

3,5 – 5,1

36 – 46

chloridy mmol/l  

98 – 106

120 – 260

vápník mmol/l  

2,02 – 2,6

0,6 – 5,5

fosfor mmol/l dospělí

0,81 – 1,45

15 – 50

děti

1,29 – 2,26

železo umol/l muži

12,5 – 32,2

ženy

10,7 – 32,2

hořčík mmol/l  

0,73 – 1,03

1,2 – 12

bilirubin celkový umol/l  

5 – 21

Funkce jater
bilirubin přímý umol/l  

pod 3,4

ALT ukat/l muži

pod 0,75

ženy

pod 0,57

AST ukat/l muži

pod 0,58

ženy

pod 0,52

GMT ukat/l muži

pod 0,92

ženy

pod 0,63

ALP ukat/l dospělí

0,5 – 2

děti

vyšší

amyláza ukat/l muži

0,46 – 1,66

pod 8,16

Funkce pankreatu
ženy

pod 7,5

cholinesteráza ukat/l muži

66,7 – 210,4

pod 8,16

 
ženy

85,2 – 195,4

pod 7,5

laktátdehydrogenáza ukat/l dospělí

pod 4,12

Ukazatel anaerobního metabolismu
děti

vyšší

CRP mg/l  

pod 5

 
bílkovina celková g/l  

66 – 83

0,05 – 0,08

Funkce jater
albumin g/l  

35 – 52

0 – 20

osmolalita mOsm/l  

275 – 300

Tukový soubor
cholesterol mmol/l  

3,88 – 5,2

TG, triglyceridy mmol/l  

pod 1,7

HDL mmol/l  

1,03 – 1,55

LDL mmol/l  

pod 2,6

amoniak    

17 – 47

Funkce ledvin
CK ukat/l  

0,41 – 3,24

Kardiální enzymy
CKMB ukat/l  

pod 0,42

LD ukat/l  

pod 4,0

Troponin ug/l  

pod 0,2

myoglobin ug/l  

pod 70

Digoxin ug/l  

0,8 – 2

Hladiny léků v séru
teofylin mg/l  

10 – 20

 

Hormony a tumorové markery

test

jednotky

Referenční meze v séru

T3 nmol/l

1,1 – 2,6

T4 nmol/l

58 – 161

T4 volný pmol/l

11,8 – 24,6

TSH mU/l

0,32 – 5

HCG U/l

netěhotné pod 5

AFP ug/l

pod 15

CEA kU/l

pod 5

CA 125 kU/l

pod 20

CA 15-3 kU/l

pod 51

CA 19-9 kU/l

pod 60

PSA ug/l

pod 4

 

ABR

test

Jednotky

referenční meze v séru

Co vyjadřují

pH 1

7,36 – 7,44

Rovnováha kyselých a zásaditých tekutin
pCO2 kPa

4,52 – 6,16

 
pO2 kPa

8,0 – 12,0

 
st. HCO3  

22,0 – 26,0

 
akt. HCO3  

22,0 – 26,0

 
BB  

44 – 50

Buffer base = hodnota všech kompenzačních nárazníkových mechanismů
BE  

– 2,5 až + 2,5

Base exces = rozdíl mezi ideálním obsahem kompenzačních nárazníkových mechanismů a jejich momentálním stavem, + nadbytek a – nedostatek spotřebování nárazníkových systémů
SaO2 %

95 – 99

Okysličení

 

Hematologie

test

jednotky

pohlaví

Referenční meze v séru

Krevní obraz hemoglobin g/l muži

133 – 174

ženy

128 – 153

hematokrit 1 muži

0,38 – 0,47

ženy

0,34 – 0,42

leukocyty 10 exp 9/l  

4 – 9

erytrocyty 10 exp 12/l muži

4,2 – 5,1

ženy

3,6 – 4,8

trombocyty 10 exp 9/l  

150 – 350

koagulace aPTT sekundy  

12 – 18

INR    

0,97 – 1,2

fibrinogen g/l  

2,0 – 4,0

Antitrombin III %  

75 – 125

Quick %  

70 – 120

D-dimery mg FEU/l  

0 – 400

FW sedimentace   muži

3 – 9

  ženy

7 – 12

 

Toxikologie

Hledaná skupina

Prokazovaná droga*

Pozitivní nález

Typický t1/2

Positivní po (přibližně)

Benzodiazepiny
Krátkodobě působící

Oxazepam
Triazolam
Lorazepam

300 ng/ml

4 – 11 h

do 24 h

Střednědobé

Temazepam
Chloridiazepoxid

6 – 27 h

do 4 d

Dlouhodobě působící

Diazepam
Nitrazepam

20 – 50 h

do 7 d

Amphetaminy
Krátkodobě působící

Amphetamin
Pseudoephedrin
Extasy skupina (MDS,MDMA,MDEA)

1000 ng/ml

4 – 24 h

do 3 d


Metaphetamin

Pervitin

1000 ng/ml

Kokain

Mateřský a hlavní metabolit Benzoylecgonine

300 ng/ml

2 – 5 h

do 3 d

Kanabinoidy

Tetrahydrokanabinol a metabolity (marihuana)

50 ng/ml

14 – 33 h

Průměrné užívání do 4 d
těžký uživatel do 27 d

Opiáty

Heroin (diacetylmorfin)
6-monoacetylmorfin
Morfin, Kodein
Dihydrokodein, Folkodin

300 ng/ml

2 – 4 h
(morfin)

do 2 d

Methadon
Metabolit

EDDP první hlavní metabolit methadonu

300 ng/ml

?48 h

Do 9 d

Barbituráty

Fenobarbital, Allobarbital, Barbital, Amobarbital

300 ng/ml

Fencyklidin

25 ng/ml

Tricyklická antidepresiva

Amitriptylin, Desipramin, Protriptylin, Imipramin

1000 ng/ml

Komentáře:

 • Přítomnost opiátů v moči vede k předpokladu, že pacient je uživatelem heroinu, ale přítomnost morfinu může také být výsledkem požití různých potravin (jako je mák, závin/koláč) nebo medikace (jak Kaolin, sirup proti kašli, morfinová směs, Co-Codamol, atd.).
 • Většina zneužitých drog může být detekována 1-2 dny po požití. Vzorky odebrané po více jak 3-4 dnech po zneužití mohou negativně ovlivnit screening většiny látek s výjimkou kanabinoidů.
 • Hladiny kreatininu v moči nižší než 2 mmol/l naznačují naředění moče a mohou vést k falešně negativnímu screeningu.
 • Pozitivní nález je cut-off hodnota, při které je droga zachytitelná , tj. hodnoty nad jsou pozitivní a hodnoty pod jsou negativní.

* jsou uvedeny pouze nejtypičtější zástupci jednotlivých skupin

 

 

 

 

 

Odběr biologického materiálu, laboratorní vyšetření
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...