… o všem, co vás zajímá

Vylučovací systém

 • vylučovací systém reguluje chemické složení tělesných tekutin a to odstraňováním metabolických zplodin a reguluje vylučování vody, solí a dalších látek
 • jeho komponenty jsou ledviny, játra, plíce a kůže

 

Ledviny

 • párový orgán uložený retroperitoneálně v bederní oblasti v úrovni Th12-L3

Plní v organismu řadu úloh

 • řídí objem tekutin a koncentrací iontů v ECT
 • vylučují odpadní produkty metabolismu (urea, kreatinin, kys. močová)
 • účastní se regulace acidobazické rovnováhy
 • účastní se dlouhodobé regulace TK
 • tvorba hormonů (renin)
 • je metabolicky aktivní orgán (glukoneogeneze z AMK, laktátu)

 

Anatomie ledviny

 • ledvina má mediální konkávní okraj (hilus), ve kterém vstupují nervy, vstupují a vystupují krevní (a. renalis, v. renalis) a lymfatické cévy a opouštějí ledvinu uretery
 • ledvinná pánvička (pelvis), což je rozšířený proximální konec ureteru, je rozdělena ve dva až tři velké kalichy, z nichž se odděluje vždy několik kalichů malých
 • podle vnitřního uspořádání ledvinného parenchymu se tkáň ledviny dělí na:
    • kůra (cortex) – oblast isoosmotická s krevní plazmou
    • dřeň (medulla) – osmolarita stoupá od hranice s kůrou k papilám

– je tvořena 10-18 dřeňovými pyramidami, jejichž konce ústící do ledvinné pánvičky se nazývají papily

 • renální regulace – musí plnit 2 základní úlohy
 1. zajistit dodávku energie a kyslíku ledvině jako jakémukoliv jinému orgánu
 2. zajistit dostatečný průtok krve glomerulem a tím i dostatečnou tvorbu primární moči

 

Krevní oběh ledvinou

 • ledvinami proteče 20-25% hodnoty klidového srdečního výdeje – tedy 1200-1300ml/min
 • z toho 90% směřuje do kůry (zde jsou glomeruly) a 10% do dřeně ledvin
 • veškerá ECT tedy proteče ledvinami za 18-20%

Autoregulace

 • průtok krve ledvinami (90-220torr) – je-li ledvina perfundována normálním tlakem, renální vaskulární rezistence se mění dle výšky tlaku tak, aby byl průtok konstantní
 • je způsobena přímou kontraktilní odpovědí aferentní arterioly na napětí v její stěně

 

Nefron

 • nefron je základní anatomicko-funkční jednotka ledviny
 • je jich asi 1,3 milionu v každé ledvině a jsou uloženy v kůře ledviny
 • nefrony zajišťují základní funkci ledviny – filtrace, sekrece, absorpce
 • dle svého umístění v cortexu rozeznáváme 2 druhy nefronů
    • kortikální – 85%
    • juxtamedulární – 15%, mají zásadní význam pro tvorbu gradientu osmolarity

Nefron se skládá z:

 • glomerulus
 • proximální stočený kanálek
 • Henleova klička
 • distální stočený kanálek
 • sběrací kanálek

 

Glomerulus

 • probíhá zde ultrafiltrace krevní plazmy – vzniká primární moč, která dále putuje nefronem
 • skládá se z:
    • vaskulární část – vas afferens – preferenční kanál (z něj odstupují vlastní kapilární kličky) – vas efferens
    • renální část (Bowmanovo pouzdro) – je tvořena 2 listy ,mezi nimiž je štěrbina (vnitří list tvořen podocyty)
    • mesangium – výztuž stěny kapilár, jsou místech, kde se k sobě přibližují 2 kapiláry
    • juxtaglomerulární aparát se skládá ze dvou typů buněk

– juxtaglomerulární buňky – na stěně vas afferens před vstupem do glomerulu

– buňky macula densa – modifikovaná populace buněk části dist. tubulu přiléhající ke stěně glomerulu

 

Glomerulární filtrace

 • fyzikální podstatou tvorby filtrátu je utrafiltrace krevní plasmy. Proto má glomerulární filtrát velmi podobné složení krevní plasmě s jediným rozdílem, a to je absence bílkovin
 • filtrační frakce – procentuální vyjádření množství plasmy, jež přejde do filtrátu(20%), 180l/den
 • velikost glomerulární filtrace lze měřit pomocí látek, které se z plasmy vylučují jen glomerulární filtrací a nepodléhají ani tubulární zpětné resorbci, ani tubulární exkreci
 • clearence – množství plasmy, které se úplně očistí od inulinu při průtoku krve ledvinou za jednotku času, tzn., že inulin již není obsažen vr vrnózní krvi

Faktory ovlivňující velikost GF

 • změny filtračního tlaku při změnách TK a vasomotorických změnách vas afferens a efferens
 • velikost filtrační plochy (kontrakce mesangiálních buněk)
 • změny koncentrace bílkovin v plasmě (změny onkotického tlaku)
 • poškození permeability filtrační membrány

 

Tubulární procesy

Procesy v proximálním tubulu

 • isotonická moč
 • podstatná a isoosmotická redukce objemu glomerulární filtrátu(reabsorbuje se až 80%) bez ohledu na stupeň hydratace organismu
 • oblikátní resorbce H2O, NaCl, NaHCO3, AMK

Procesy v Henleově kličce

 • isotonická moč- hypertonická moč-hypotonická moč
 • tenká sestupná část – propustná pro H2O
 • tlustá vzestupná část – nepropustná pro H2O, výkonná resorpce NaCl z tubulu do intersticia – tvorba osmotického gradientu

Procesy v distálním tubulu

 • hypertonická moč
 • zpětná resobce H2O, HCO3, K

Procesy ve sběrných kanálcích

 • hypertonická moč
 • objemová redukce (resorpce H2O- 85%), založená na regulaci permeability stěny sběracího kanálku pro H2O pomoci ADH

Hormonální ovlivnění

 • ADH (Vasopresin) – zvětšení počtu H2O kanálků v membráně tubul. buněk v oblasti sběracích kanálků
 • Aldosteron – zvyšuje zpětnou resorbci Na po celé délce nefronu
 • RAA systém – renin je secernován juxtaglom. aparátem jednak jako reakce na pokles TK ve vas afferens, jednak z chemoreceptorů v macula densa dle průtoku NaCl touto oblastí

 

Vývodné cesty močové

 • na papile ledviny skončil definitivní proces tvorby moči a začíná její odsun z organismu
 • v průběhu tohoto procesu se již moč ani kvantitativně, ani kvalitativně nemění

Močovod

 • tenká trubice v délce asi 30cm, tvořen hladkou svalovinou
 • sestupují po zadní straně břišní dutiny a vyúsťují do močového měchýře
 • svalovina vykonává peristaltické pohyby, které aktivně posunují moč

 

Močový měchýř

 • svalovitý orgán uložen v malé pánvi za stydkou sponou
 • u mužů je pod měchýřem uložena prostata
 • u žen se spodina moč. měchýře opírá o horní část pochvy
 • kapacita je cca 750ml, nucení při 250ml

 

Močová trubice

Ženy

 • délka cca 3-4cm, sestupuje po přední straně pochvy a vyúsťuje mezi malými stydkými pysky nad vchodem poševním

Muži

 • cca 20cm
 • má 3 úseky: zadní – prochází prostatou, vyúsťují zde kanálky z vesiculae seminalis

střední – krátký, úzký, prochází pánevním dnem, je obklopen svěračem

přední – probíhá topořivým tělesem pyje a ústí na žaludu

 

Vrozené vývojové vady

 • vyskytují se u 5-10% živě narozených dětí, jsou různé závažnosti a prakticky vždy predisponují ke vzniku infekce a konkrementů v močovém ústrojí

Ageneze ledviny

 • 1:1000 porodů
 • může být i jednostranná, pak je provázena výraznou hypertrofií druhé ledviny

Dysplazie ledviny

 • v ledvině jsou přítomny tkáně, které se zde normálně nevyskytují (např. chrupavka)

Polycystická obstrukční ledvina

 • vzniká v důsledku prenatální obstrukce uretry, nebo uretru
 • cystická dilatace

Renální ektopie

 • ledvina je uložena v průběhu dráhy vzestupu z původní pánevní lokalizace během fetálního vývoje

 

Vrozené nemoci ledvin

Polycystická choroba ledvin (AD, AR)

 • je zdaleka nejčastější dědičné onemocnění ledvin (1:500-1000) a je příčinou chronického selhání ledvin u 8-10% pacientů
 • projevuje se vznikem mnohočetných ledvinných cyst, často společně s abnormitami jater, cév mozku a kardiovaskulárního ústrojí

Klinika:

 • asymptomatické
 • bolesti beder a břicha – asi 50%
 • akutní bolest může být způsobena krvácením cysty, její infekcí, obstrukcí moč. cest
 • chronická bolest je vyvolána tlakem cysticky zvětšených ledvin na okolní orgány

Diagnóza:

 • ultrazvuk
 • event. CT, MR

Terapie:

 • symptomatická

 

Chronické selhání ledvin

 • terminologicky lze definovat několik fází poklesu renální funkce až do terminálního selhání ledvin
 • snížení glomerulární funkce přibližně do 75% fyziologické hodnoty nevede ke změnám složení vnitřního prostředí

Snížení funkce ledvin

 • pokles GFR v rozmezí 75-25%
 • stadium poklesu GFR bez vzestupu sérového kreatininu

Chronická insuficience ledviny CHRI

 • pokles GFR pod 25%
 • dochází ke změnám ve složení ECT
 • roste hladina kreatininu

Chronické selhání ledvin

 • GFR pod 10%
 • stav, kdy funkce ledvin je již snížena tak, že ledviny nejsou schopny udržet s životem slučitelné složení vnitřního prostředí ani za bazálních podmínek
 • k prodloužení života je nutné užití metod nahrazující funkci ledvin (dialýza, transplantace)

Fáze progrese chron. renálních onemocnění

 • zánik nefronů je podmíněn základním onemocněním
 • zánik nefronů je nezávislý na základním onemocnění, za zánik jsou odpovědné adaptivní změny ve zbývajících nefronech, kdy se tyto snaží kompenzovat funkci zaniklých a jsou „přetěžovány“

Etiologie

 • vrozené vývojové body a vrozené nemoci ledvin (ageneze, dysplazie, polycystické ledviny)
 • postižení ledvin u dědičných metabolických poruch (Fanconiho sy. – poruchy v transportu v prox. tubulu)
 • nemoci glomerulů (glomerulonefritidy, sekundární glomerulopatie, diabetická nefropatie)
 • tubulointersticiální nefritidy (chronická bakteriální intersticiální nefritida, analgetická nefropatie, po ozáření, vazikouretrální reflux – refluxová nefropatie)
 • postižení ledvin u systémových chorob (SLE, sklerodermie, sarkoidóza)
 • postižení ledviny nádorem (benigní x maligní – Grawitz, metastázy – ca plic, žaludku, prsu)
 • ledviny a hypertenze

Klinika

 • chronické selhání ledvin nemusí mít až do velmi pokročilých stádií žádnou klinickou symptomatologii, bývá často zjištěno náhodně
 • uremický syndrom – objevuje se až při poklesu GFR pod 10% a je projevem poškození řady orgánů změnami vnitřního prostředí a metabolismu, ke kterým dochází v souvislosti s terminální fází chron. selhání ledvin
 • těžká anémie (deficit erytripoetinu) – pozvolný rozvoj – adaptace nemocného (ICHS- angina pectoris)
 • porucha funkce leukocytů – zvýšený sklon k infekci
 • porucha funkce destiček – zvýšený sklon ke krvácení
 • renální kostní choroba – důsledek hyperfosfatémie, hypokalcémie, deficit kalcitriolu
 • kardiovaskulární komplikace (více jak 50% úmrtí) – akcelerace arteriosklerózy, rozvoj hypertrofické a dilatační kardiomyopatie
 • neurologické komplikace – uremická encefalopatie (poruchy vědomí, křeče, cerebrovaskulární komplikace, syndrom periferní obrny – parestézie, křeče, syndrom neklidných nohou)
 • terminální fáze – anorexie, nauzea, krvavé průjmy

Terapie

 • konzervativní
 • spočívá v ovlivňování metabolických odchylek cestou dietní a madikamentózní
 • postačuje je Kreat. 500-600
 • pak dialýza, transplantace

 

Akutní selhávání ledvin

 • charakterizuje náhlý, nezřídka přechodný pokles funkce ledvin, které nedovedou udržovat normální složení vnitřního prostředí organismu ani za bazálních podmínek
 • k manifestaci ASL dochází ve všech klinických situacích, které jsou provázeny náhlým poklesem GFR
 • obvyklým doprovodným fenoménem ASL je oligurie (diuréza pod 180ml/m2/24h)

Podle převažující iniciální příčiny se ASL rozděluje na formu:

Prerenální

 • 55%
 • nedostatečná perfúze normální tkáně ledvin

Patogeneze

 • je způsobena hypoperfúzí ledvin (nutriční část renální perfúze je dostatečná)
 • jde o funkční postižení s možností rychlé reparace stavu po obnovení adekvátního krevního průtoku

Etiologie

 • hypovolémie (krvácení, průjem, zvracení, diuretika, osmotická diuréza při DM, sekvestrace do třetího prostoru . pankreatitis)
 • nízký srdeční výdej (postižení myokardu, chlopenní vady, arytmie)
 • systémová vazodilatace (sepse, anafylaxe, anestézie)
 • bilaterální obstrukce renálních cév (AT, trombóza, embolie, aneurysma)
 • selhání intrarenální autoregulace

Klinika

 • dle etiologie – obecně výrazná žízeň, ortostaticcká hypotenze, tachykardie, snížená náplň krčních žil, suché sliznice, snížený turgor kůže, chladné a promodralé akra, pokles tělesné hmotnosti, snížení diurézy
 • kritéria selhávání ledvin
 • nízké CVT

Terapie

 • terapie vyvolávající příčiny

Renální selhávání ledvin

 • 40%
 • morfologické postižení parenchymu ledviny

Patogeneze

 • tento typ renálního selhání je důsledkem přímého poškození renálního parenchymu

Etiologie

 • ischemická ARS – vzniká v důsledku těžkém protrahované ischémie se snížením nutričního přítoku, kdy dochází k morfologickému poškození ledvin
 • nefrotoxické ARS – vznikají po podávání neurotoxických léků (ATB, aminoglykosidy a sulfonamidy, cytostatika cisplatina a metotrexát, radiokontrastní látky), rabdomyolýza (traumata, svalová ischémie, inkompatibilní transfúze), intrarenální obstrukce (oxalátová neuropatie – otrava etylenglykolem Fridex)

Klinika

 • iniciální fáze – ledviny jsou vystaveny inzultu, v této fázi lze ještě vše zvrátit či alespoň limitovat oligoanurii úpravou perfúze ledvin nebo eliminací neurotoxických látek, symptomatologicky jsou otoky (DKK, sakrálně, periorbitálně), plicní edém, laboratorně nárůst K (arytmie)
 • rozvinuté ARS – oligoanurie trvající 7-14 dní (hyperhydratace, acidóza, vysoké K)
 • reparace ARS – postupný návrat renální funkce

Projevy

 • dle etiologie, obecně teploty, svědivý exantém, hypertenze, projevy zánětu

Terapie

 • infuzní roztoky,
 • diuretika (klíčová,osmotická)
 • dieta (limitace proteinů)
 • dialýza
 • kontinuální metody
 • transplantace

Postrenální selhávání ledvin

 • 5%
 • obstrukce močových cest

Patogeneze

 • tento typ renálního selhávání je důsledkem oboustranné obstrukce močových cest

Etiologie

 • obstrukce ureteru (konkrementy, tumor, útlak z okolí)
 • obstrukce močového měchýře (konkrementy, tumor, velká krevní koagula, prostata)
 • obstrukce močové trubice (striktury, fimóza)

Klinika

 • bývá symptomatická, bolest (nad symfýzou, v bedrech – kolikovitá)

Terapie

 • terapie vyvolávající příčiny
 • konzervativní
 • chirurgická (urologická)

 

Základní diagnostická schémata

Oligurie – snížení množství diurézy/moči na 500ml/den

Anurie – snížení množství diurézy na 30ml/den

Lab. hodnoty z krve – hodnotíme GFR

 • urea muži 2,8-8 ženy 2-6,7
 • vzestup při – selhávání ledvin

katabolismu organismu

při zvýšeném příjmu bílkovin v potravě

 • kreatinin 44-110
 • vzestup specifický pro selhávání ledvin

 

Vyšetření moči

Močový sediment

 • u zdravého jedince ojediněle erytrocyty, leukocyty, válce
 • poškození ledvin erytrocyty hojně – hematurie

leukocyty – leukocyturie

baktérie – bakteriourie

válce

 • prerenální selhání – sediment je acelulární
 • renální selhání – hnědavé válce obsahující tabulární buňky, mikroskopická hematurie, nízká (tabulární) proteinurie (do 1g/den)

– erytrocytové válce jsou charakteristické pro akutní postižení glomerulu

– pozitivní reakce na krev a minim. erytrocytů – hemoglobinurie

– posrenální selhání – krystaly oxalátů (Fridex), pyurie, hematurie

Bílkovina v moči (proteinurie)

 • u zdravého jedince pouze minimální množství bílkoviny, které při rutinním vyšetření neprokazujeme

Stanovení osmolarity a Na, K v moči (odpady v moči)

 • Na méně než 20mmol/l, osmolarita více než 500mosmol/l – prerenální ARS (hypoperfúze ledvin, retence Na)
 • Na více než 50mmol/l, osdmolarita = 300mosmol/l – renální selhání s akutní tub. nekrózou – tabulární buňky nejsou schopny koncentrovat moč ani resorbovat Na

 

Zobrazovací metody

 • UZ – ultrazvuk, monografie
 • IVU – intravenózní vylučovací urografie s kontrastem

 

 

Ledviny a jejich onemocnění
1 (20%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...