… o všem, co vás zajímá
 • kyslík je elementární plyn nezbytný pro život, podávání kyslíku patří k nejčastější léčbě v nemocniční i přednemocniční péči
 • kyslíková terapie znamená podávání kyslíku v koncentraci vyšší, než je v atmosférickém vzduchu (ve vdechované směsi více jak 21 %)

 

Kyslík:

  • vdechovaný vzduch 21 kPa
  • vydechovaný vzduch 15,33 kPa
  • alveoly 13,3 kPa
  • artérie 12,66 kPa
  • žíly 5,33 kPa
 • v krvi je vázána na Hb a malé množství je rozpuštěno v plazmě
 • 1g Hb při 100 % SpO2 váže 1,34 ml kyslíku, spotřeba kyslíku je za klidových podmínek přibližně 3,5 ml/kg/min. (tj. asi 250 ml/min u 70kg člověka)
 • Afinitu Hb ke kyslíku snižuje:
 • Acidóza
 • Vyšší pCO2
 • Zvýšená teplota
 • 2,3 difosfoglycerát
  • cílem oxygenoterapie je udržet parciální tlak kyslíku v tepenné krvi (paO2) v rozmezí 10,0 – 13,3 kPa a zajistit přiměřenou dávku kyslíku tkáním
 • zdrojem kyslíku jsou tlakové lahve s redukčním ventilem (tlak O2 je 0,35 – 0,45 Mpa a je redukován na rychlospojce), centrální rozvod a průtokoměry
 • podává se zvlhčený a ohřátý, zajišťuje se toaleta a průchodnost DC, způsoby aplikace a vhodná ordinovaná FiO2 a dodržení bezpečnosti práce s kyslíkem

 

Indikace:

 • KPR, akutní respirační insuficience (edém plic, status astmaticus), akutní IM, intoxikace kysličníkem uhelnatým CO
 • Závažné trauma, CHOPN (včetně chronické bronchitis, emfyzému, …), šokové stavy, tíseň plodu při porodu, operační výkony v CA a pooperační stavy, těžké anémie, hypertermie
 • Velké krevní ztráty, hypermetabolické stavy, odpojování z UPV
 • Laboratorně se oxygenoterapie aplikuje při:
  • paO2 méně než 8,0 kPa
  • SpO2 méně než 80 %
  • Laktacidémie vyšší než 4,0 mmol/l
  • Hb nižší než 90 g/l
  • Ht méně než 0,28

 

Kontraindikace:

 • neschopnost udržet spontánní dýchání (nutnost UPV), dlouhodobé podávání kyslíku ve vysokých dávkách
 • chronická respirační insuficience patří mezi relativní kontraindikace

 

Vhodné frakce kyslíku

 

FiO2 1,0

100 %

KPR, tonutí, otravy CO, edém plic (max. 6hod.)

FiO2 0,5

50 %

Akutní respirační insuficience

FiO2 0,24 – 0,40

24 – 40 %

Chronické onemocnění plic

FiO2 0,21

21 %

Atmosférický vzduch

 

Negativní působení kyslíku na tkáně – toxicita kyslíku:

 • za bezpečnou koncentraci kyslíku je považována hranice u dospělého 60 % a u dětí 40 %, čím je organismus mladší, tím je na hyperoxii citlivější
 • postihuje plíce (poškození plic = atelektázy, nevzdušnost plic)
 • CNS drážděním chemoreceptorů v dechovém centru působí pokles dechové frekvence a dechového objemu, bolest hlavy, zmatenost, záškuby až křeče mimického svalstva, které mohou přejít generalizované křeče, bolest za hrudní kostí
 • Poškození zraku u nezralých novorozenců (retrolentártní fibroplazie)

 

Komplikace a rizika:

 • vycházejí převážně z nedodržování zásad aplikace O2
 • podání suchého (nezvlhčeného) O2 vysychání sliznic (pokles až zástava řasinkového epitelu), krvácení, tvoření krust a následných zánětů, dekubity, podkožní emfyzém
 • poranění sliznice při nešetrném zavádění katetru nebo zanesení infekce

Fyziologie dýchání

 

 • dýchání je životně důležitý fyziologický proces, jehož úkolem je přívod kyslíku do organismu a vylučování oxidu uhličitého do vnějšího prostředí

 

   • Zevní dýchání – výměna plynů mezi zevním prostředím a organismem (mezi vzduchem a krví)
   • Vnitřní dýchání – výměna plynů mezi krví a buňkami (je porušeno u šokových stavů)
   • Ventilace– cirkulace vzduchu mezi atmosférou a alveoly, má nejvyšší rezervu, u zdravých jedinců při námaze stoupá až 16x
   • Perfúze– cirkulace krve v plicích, průtok krve kapilárním řečištěm, rozhoduje o přílivu a odlivu krevních plynů a odplavení inhalačních anestetik z plic
   • Difúze– výměna O2 a CO2 mezi alveoly a kapilární krví, průchod vdechovaných a vydechovaných plynů z plicních sklípků do plicních krevních kapilár a opačně skrze alveolokapilární membránu
   • Distribuce – rozdělování vdechované směsi v plicích, nejvýhodněji probíhá v poslední třetině vdechu

Klinické hodnocení základních složek dýchání

 

Dechový objem VT

450 – 500 ml (6 ml/kg)

Frekvence f

12 – 16 vdechů /min

Minutový objem MV

6 – 8 l/min (VT x f)

Spotřeba O2

250 ml /min (3,5 ml/kg)

 

Hodnoty krevních plynů v arteriální krvi

 

 

fyziologické

nedostatečné

Kritické

paO2

10,0 – 13,3 kPa Nižší než 8,0 kPa 4 kPa

paCO2

4,6 – 5,6 kPa Vyšší než 8,0 kPa 12 kPa

 

Anoxie, hypoxie, hypoxémie

anoxie je nepřítomnost kyslíku

hypohémieje nedostatek kyslíku v krvi

hypoxieje nedostatek nebo nadměrná spotřeba kyslíku ve tkáních (buňkách):

 • Hypoxemická – do krve je přiváděno málo kyslíku (edém plic), málo kyslíku ve vdechované směsi, hypoventilace (fraktura žeber, myastenie, kurarizace)
 • Anemická – nedostatek volného Hb v krvi (otrava CO, anémie, krevní ztráty, hemolýza)
 • Stagnační – dodávka kyslíku vázne obleněním krevního proudu, zpomalený oběh nestačí krýt potřeby tkáně (šok, srdeční selhání)
 • Histotoxická – vázne využití kyslíku v buňkách, dodávka je dostatečná (otrava kyanidy, metabolická alkalóza)
 • Hypermetabolická – nároky tkání jsou tak vysoké, že běžná dodávka kyslíku je nestačí pokrýt (tyreotoxická krize, sepse, maligní hypertermie)

Příznaky:

 • klinický stav může být charakterizován i kombinací hypoxických mechanismů
 • dýchání je nejprve zrychleno a prohloubeno, později nepravidelné, lapavé a nedostatečné, viditelná námaha dýchacích svalů
 • cyanoza (může chybět při anémii), nejprve tachykardie a hypertenze, později bradykardie a hypotenze
 • únava, spavost, deprese, bolest hlavy, neklid, poruchy vědomí, křeče, záškuby, halucinace, srdeční zástava
 • u chronické hypoxie jsou příznaky vyvolané kompenzací, zvýšené hodnoty Hb a Ht, zvětšení erytrocytů, fyzická a psychická únava
 • u pacientů na UPV jsou projevy smrtelné hypoxie jen lehký neklid, nesoulad s ventilátorem, cyanoza, bradykardie a zástava oběhu

 

Kompenzační mechanismy organismu za hypoxie:

 • zvýšení srdečního výdeje, zvýšení minutové ventilace, redistribuce srdečního výdeje
 • zvýšení syntézy hemoglobinu
 • přechod na anaerobní typ metabolismu (glukosa odbourávána na kyselinu mléčnou), zvýšené uvolňování kyslíku tkáním

 

Úkoly sestry při aplikaci kyslíkové léčby

 

 • vysvětlení způsobu aplikace
 • zajištění vhodné polohy pacienta – sed,leh
 • zajištění komfortu pacienta – tekutiny,buničitá vata, toaleta DC
 • aktivizace k odkašlávání,dechová cvičení,masáže
 • dodržování zásad BOZ
 • prevence nozokomiálních nákaz

 

Monitorace:

 • sestra sleduje celkový stav pacienta, základní životní funkce, SpO2, příznaky hypoxie (event. známky toxicity)
 • odběr krevních vzorků na vyšetření krevních plynů a ABR

 

pH : 7,36 – 7,44 (pH = prvořadá hodnota v acidobazické rovnováze,

rovnováha kyselých a zásaditých tekutin)

pCO2 : 4,52 – 6,16

pO2 : 8,0 – 12,0

st.HCO3 : 22,0 – 26,0

akt.HCO3: 22,0 – 26,0

BB : 44 – 50 (BB = buffer base = hodnota všech kompenzačních

nárazníkových mechanismů)

BE : -2,5 – +2,5 (BE = base exces = rozdíl mezi ideálním obsahem

kompenzačních nárazníkových systémů a jejich

momentálním stavem;

= nedostatek spotřebování nárazníkových systémů

+= nadbytek spotřebování nárazníkových systémů)

SaO2 : 95 – 99 %

 

 • sledování efektu léčby
 • vedení dokumentace
 • kontrolovaná O2 terapie je nezbytná u všech pacientů s CHOPN a novorozenců s nízkou porodní hmotností

Referenční hodnoty SpO2

94 – 98 % (100 %)

Normální hodnota

93 – 90 %

Mírný pokles lze ovlivnit toaletou DC, úpravou polohy

90 % a méně

Nelze-li pokles SpO2 ovlivnit, informuje se lékař

Bezpečnostní zásady podávání O2:

 • týká se podání O2 z tlakových lahví a centrálního rozvodu
 • příprava v prostorách tomu určených, nemastné ruce, připojení redukčního ventilu a průtokoměru
 • přeprava lahve ve stojanech tomu určených zajištěných proti pádu, zákaz manipulace u otevřeného ohně a zdroje tepla (cca 1,5m ), upozornění návštěv na pokoji o tlakové lahvi
 • označení prázdné lahve a objednání nové, dokumentace

 

Vzorec pro spotřebu O2

 

Obsah lahve x tlak (Mpa nebo bar) : průtokem v l/min (x 60 = průtok za hodinu)

20 l x 150 bar = 3000 l , při aplikaci 5l/min x 60 = 300 l/hod

(tzn. že lahev vydrží 10 hodin)

 

Základní způsoby podávání kyslíku

 

 • aplikační formy mohou zvyšovat FiO2 v různém rozsahu

 

Nosní katetry:

  • kyslíkové brýle – 2 krátké výstupy do nosních průchodů, zvlhčování a oteplování O2 na nosní sliznici,pro domácí oxygenoterapii
  • nosní katetr – je to v podstatě Nelatonův katetr s O2, měří se vzdálenost nos – ušní lalůček, zavedení jako NSG, potřené gelem a fixace náplastí, zvlhčuje se pomocí nebulizátoru
  • Poulsenův katetr – jako nosní katetr s molitanovou zátkou, kratší zavedení, kyslík proudí jedním směrem, vhodné pro domácí oxygenoterapii

 

Obličejové masky a polomasky:

 • Polomasky – dírkami se přidechuje vzduch z atmosféry, možné dosáhnout vyšší FiO2
 • Maska a maska s rezervoárem – z plastiku,lehká dobře přilne na obličej, tvoří nepříjemný pocit horka, vlhkosti na obličeji, úzkosti a strachu, s rezervoárem má zásobní vak, zvyšuje se odpor v DC, koncentrace CO2 pod maskou je kolem 1 % a slouží ke stimulaci dechového centra v prodloužené míše, kontraindikace je u pacientů v bezvědomí a u lidí se sklonem ke zvracení
 • Ventimaska (maska s venturiho tryskou) – maska s připojenou hadicí s možností přesné koncentrace (dle barvy koncovek), kyslík prochází tryskou a vytváří za ní podtlak, tím je přisáván vzduch ve stálém poměru ke kyslíku, je zachováno přirozené zvlhčování

 

TS, MINITS

 • TS umělý nos – protiprašný filtr a kondenzační zvlhčovač
 • TS mušle – úzká polomaska na ETR kanylu
 • Ayre T nebo Y spojka – krátkodobě lze podávat i do ETR, na expirační rameno možno vřadit PEEP ventil, lze nastavit FiO2

Další způsoby:

 • Kyslíková krabice (head box) – lehký přístroj ve tvaru krabice, postaví se nad hlavu nemocného, užití u nemocných s chronickým onemocněním plic pro dlouhodobé podání, u dětí
 • Kyslíkový stan – složitá aparatura k přivádění kyslíku, jeho dávkování, zvlhčování, ohřívání, odsávání vzduchu, pohlcování CO2, řízení teploty, …, využívané málo (náročnost, drahé)
 • Inkubátory – pro kyslíkovou terapii určené pro celé tělo novorozence, pozor na toxicitu (zavázání očí u novorozenců
 • Systémy s PEEP – prevence atelektáz, snížení dechové práce, zvýšení dechového objemu CPAP maska, boussignac

 

Hyperbaroxie:

 • léčebná metoda,která využívá přenosu O2 plasmou
 • nemocný je vystaven O2 pod tlakem větším,než je atmosférický(dýchání za atmosférického tlaku 0,1 Mpa/FiO2=0,2l)

Indikace:

 • intoxikace oxidem uhelnatým, mozkové hypoxie, Kessonova nemoc, plynatá sněť

Kontraindikace:

 • neléčený PNO, léčba cytostatiky, mezi relativní patří mozková hypoxie, těžké kontuze mozku, hojení popálenin, reimplantace končetin, vzduchová embolie, těžké sepse

 

Prostředky:

  • jednomístné komory – bez personálu,pacienta monitorujeme,vizuálně

okénkem,spojení zajištěno telefonicky,mají absorber na CO2

  • vícemístné komory – možnost přítomnosti personálu a provádění zákroků,mají předkomoru umožňující vstup i během provozu a spec.okénka pro podávání léků,nástrojů…
  • komory přenosné – potápěči

 

Fáze hyperbaroxie:

 • Komprese -10-30 min.,narůstá tlak na požadovaný tlak
 • Isokomprese -léčebný pobyt při tlaku 0,15-0,0 Mpa, 10 min.až několik hodin,1x-vícekrát denně, O2 inhaluje přímo nebo přes masku
 • Dekomprese -postupné vyrovnávání tlaku dle tabulek 10-30 min

 

Úkoly sestry:

 • vysvětlení postupu a komunikace, odstranění mastnoty, bavlněné prádlo ne syntetika, žádné kovové předměty
 • podání premedikace,analgosedace dle ordinace, pacient na UPV plnění manžety ETR vodou,infuze ve skle,paracentéza ušního bubínku v bezvědomí
 • zajištění bezpečné a trvalé monitorace, vedení dokumentace, komoru obsluhuje vyškolená sestra nebo technik
 • vysoké riziko výbuchu, možné riziko pokusu o sebevraždu

 

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie:

Indikace:

– nemocní s chronickou obstrukční plicní nemocí:

 • chronická bronchitis
       • plicní fibróza
       • emfysem plic
       • syndrom zaprášené plíce
       • cor pulmonale

Přístroj:

        • kyslíkový koncentrátor, který pracuje na principu molekulárního síta (vyrábí O2 ze vzduchu), nebo aplikace O2 z maloobjemových O2 nádob
        • dále je vybaven zvlhčovačem, rozvodnými hadicemi pro instalaci v bytě, nosním katétrem nebo O2 brýlemi

 

Léčba musí být dlouhodobá, tj.nejméně 16 hod.v průběhu 24 hodin při nízkém

průtoku cca 2l/min.

 

Úkoly sestry:

        • edukace během hospitalizace a provedení terapeutického testu kyslíkem, pacient je vybaven písemnou charakteristikou, která obsahuje dg., léčbu, dávkování Mě a adresu příslušného odd.
        • návštěva sestry u nemocného 1x za měsíc,lékař 1x za 2-3 měsíce, 4x ročně kontrola krev.plynů

 

Zvlhčování a ohřátí kyslíku

 

        • za přirozených podmínek se vdechovaný vzduch ohřívá a zvlhčuje při průchodu dutinou nosní, kde je zdrojem tepla a vlhkosti nosní sliznice
        • pro správnou funkci řasinkového epitelu je nutná relativní vlhkost inhalované směsi 70 – 80 %
        • při poklesu pod 60 % dojde k zastavení samočisticí schopnosti DC:
         • Zasýchání sekretu
         • Dráždění ke kašli
         • Riziko infekce DC
        • aplikace nezvlhčeného O2 způsobuje:
 • vysušování sliznic
 • zahušťování hlenu, obtížné vykašlávání a odsávání
 • snížení řasinkového epitelu a tím retence sekretu až vznik drobných atelektáz a plicního zánětu

 

        • zvlhčovače se plní sterilní vodou do vymezených rysek, odtok kondenzované vody z hadice je nejčastěji řešen kondenzačními baňkami, teplota se volí od 32 – 36 °C (teplota je mřena při vstupu do DC)
        • doplnění vloženou nádobkou pro inhalaci léčiv (vřazují se co nejblíže k DC), lze nastavit i dobu inhalace, vřazuje se bakteriální filtr

1. zvlhčovače – trvale

   • aktivní
    • probublávací
    • tepelné – vdechovaný vzduch se zvlhčuje párou odpařovanou z plochy ohřívače
   • pasivní – (HME filtry), vdechovaný vzduch se zvlhčuje párou, která se kondenzuje po výdechu na fólii

 

2. nebulizátory – trvale, tříštění částic

 • studené
 • tepelné
 • ultrazvukové

 

3. mikronebulizátory – intermitentně při podání léčiv

 • tryskové – kapalina je nasávána tryskou, před tryskou je umístěna přepážka, o kterou se rozprašované částice na menší
 • ultrazvukové – kapalina je rozkmitaná zdrojem ultrazvuku (nejmenší průměr)
 • spacery – přetlak plynu v tlakové nádobce s tekutinou

 

Léky ovlivňující dýchací systém

Bronchodilatancia

– snižují obstrukci u chronického onemocnění (astma,chronická bronchitis), vysoce účinné

   • Aminofyllin(Syntophyllin)
   • Teofyllin(Spophyllin,Euphyllin)
   • Oxyphyllin

 

Sympatikomimetika(adrenergika)

– při bronchospasmech ve formě sprejů nebo roztoků k inhalaci

 • Berotec,Ventolin,Brycanyl

 

Parasympatikolytika

– k rozšíření průdušek

 • Atrovent, Berodual(aerosoly)

 

Glukokortikoidy

– účinek protizánětlivý,protialergický,relaxační vliv na bronchiální hl.svalstvo

 • Hydrokortizon, Solu – Medrol, aerosol Aldecin, Pulmicort

 

Preventivní imunofarmaka:

– napomáhají k udržení dilatace bronchů

 • Intal, Zaditen

 

Antitusika:

– tlumí reflex kašle

 • Kodein, Silomat, Sinecod, Intussin

 

Expektorancia ,Mukolytika:

– usnadňují vykašlávání hlenu,snižují viskozitu sputa

 • Ipecarin, Pleumolysin, Bromhexin, Mucosolvan
 • Mistabron, Ambrobene

 

Antihistaminika:

        • k potlačení alergických příznaků
 • Dithiaden, Tavegyl (sedativní)
 • Zyrtec, Claritine (nesedativní)
 • Methiaden – Calcium

 

Dechová stimulancia:

        • zvyšují citlivost na hypoxemii
 • Coffein

 

Surfaktanty:

        • ovlivňují povrchové napětí alveolů, podávají se do ETR ( u dětí)

 

 

 

 

 

 

 

Kyslíková léčba
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...