… o všem, co vás zajímá

Infuzní léčba

 • cílem je zajistit normální přívod tekutin a iontů nebo doplnit jejich závažný deficit či trvající ztráty
 • infuze je podání většího množství tekutiny do organismu jinou cestou než trávicím ústrojím a to intravenózně, intraoseálně, výjimečně subkutánně nebo rektálně
 • o podání infuze vždy rozhoduje lékař

 

Indikace:

  • léčebná – infuzní roztok slouží jako nosič účinné látky (vitamínů, cytostatik, ATB, …)
  • výživná – parenterální způsob výživy (umožňují plné nutriční zajištění nemocného, musí obsahovat vodu, energetický zdroj = sacharidy a tuky, aminokyseliny, minerály, stopové prvky, vitamíny)
  • úprava vodního a minerálového hospodářství – podání minerálů a vody
  • úprava acidobazické rovnováhy – aplikace kyselých nebo zásaditých látek
  • náhrada ztrát tekutin – aplikace krystaloidních nebo koloidních roztoků
  • vyvolání osmotické diurézy – osmoterapeutika
  • diagnostické – např. aplikace kontrastních látek

 

Způsoby podání:

 • periferním žilním katétrem
 • centrálním žilním katétrem
 • intraoseálním vstupem – v případech, kdy není možné zajistit i.v. vstup, v urgentních situacích, zrušit do 24 hod.

 

Periferní žilní vstupy:

 • výběr místa záleží na stavu periferního řečiště, věku pacienta, délce trvání infúze, typy podaného roztoku
 • žíly předloktí – v. basilica, v. cephalica, v. radialis, v. mediana antebrachii, event. v. mediana cubiti v loketní jamce
 • žíly na hřbetu ruky – v. basilica, v. cephalica, metakarpální žíly
 • žíly na noze – v. saphena magna, dorzální plexus
 • žíly na noze se používají minimálně z důvodů velkého nebezpečí tromboflebitidy na DK, zvláště u dospělých pacientů !!!!

 

Pomůcky k zavedení PŽK a k aplikaci infuze:

 • rukavice, podnos, emitní miska, podložka, dezinfekce, čtverce buničité vaty, esmarchovo škrtidlo, periferní kanyla
 • sterilní stříkačka, spojovací hadička, infuzní set, ordinovaná infuze, popisovač nesmyvatelný nebo štítek, krytí, infuzní stojan, u dětí obalenou kramerovu dlahu a peán
 • dle ordinace lékaře je možné infuzi podat přes infuzní pumpu, event. ohřátou pomocí ohřívače, u malých dětí se infuze aplikuje přes lineární dávkovač
 • kanyly se po podání infuze zajišťují heparinovou zátkou, kdy se ředí 0,2 ml Heparinu + 1,8 ml FR do spojovací hadičky

 

Důvody zrušení periferní kanyly:

 • vymizení indikace k zavedení
 • objevení se komplikací (bolestivost, zarudnutí, otok, známky zánětu)
 • povytažení kanyly (nedostatečné zavedení)
 • známky septického stavu, dlouhodobé zavedení na jednom místě, ucpání kanyly
 • po vynětí kanyly vždy kontrola délky a konce, zda je kanyla úplná a neporušená

 

Komplikace periferního vstupu:

 • paravenózní aplikace – nebezpečí vzniku nekróz (hlavně na HK)
 • tromboflebitida – vyšší riziko u kanyl zavedených na DK
 • zalomení, ucpání kanyly
 • poranění nervu v kubitální jamce
 • perforace žíly – podkožní hematom

 

Komplikace při podávání infuze:

 • místní – jsou stejné jako komplikace periferního vstupu + ruptura žíly při dlouhodobé aplikaci a flebitida (otok, zarudnutí, bolest)
 • celkové – kopřivka, dušnost, zvýšená teplota, alergická reakce na některou součást podávaného přípravku nebo zátěž organismu
 • u místních komplikací se vytahuje kanyla, ošetří místo vpichu a dle potřeby přepíchne jinam
 • u celkových komplikací se přeruší přívod infuze, informuje se lékař, zaznamená se vše do dokumentace
 • u celkových komplikací NIKDY NERUŠIT ŽILNÍ VSTUP !!!!!!! – léčí se vzniklé komplikace

 

 

Infuzní a náhradní roztoky

 

Druhy roztoků:

 • základ tvoří sterilní apyrogenní destilovaná voda a přidávají se různé složky (soli, ….)

 

 • krystaloidy – volně difundují stěnou kapiláry (zůstávají v cévním systému nejvýše z 1/3), jsou vhodné k běžnému přívodu tekutin, využívají se ke krátkodobé náhradě středně velké ztráty, zásobují organismus elektrolyty (FR 1/1 a 1/2 , G 5%, 10% – 40%, H 1/1, R 1/1, Darrow, Ringer laktát)
 • koloidy – vysokomolekulární látky, působí onkotický tlak a mají odpovídající vazebnou kapacitu pro vodu, nemohou volně procházet přes stěnu kapiláry, setrvávají déle v krevním řečišti, doba a objemový efekt závisí na:
  • velikost molekul
  • koncentraci roztoku
  • koloidně osmotickém tlaku
  • vlastní viskozitě
  • odbourávání nebo vylučování
 • umělé koloidy jsou prostředkem první volby pro náhradu objemu (dextrany, deriváty želatiny a deriváty škrobu)
 • přirozené koloidy jsou drahé a vyhrazené pro specifické indikace (lidský albumin, plazma)

Dělení roztoků:

 

K úpravě vodního a elektrolytového hospodářství

 • podávají se k udržení otevřeného žilního vstupu, jako nosný roztok pro koncentráty elektrolytů a kompatibilní léčiva
 • nemají alergické reakce, mezi nežádoucí účinky patří hyperhydratace a plicní edém
 • kontraindikace je u plicního edému, srdeční insuficience a hyperhydratace
 • tyto roztoky lze rozdělit na:
 • izotonické – složení a poměr elektrolytů je podobný jako v krevní plasmě (FR 1/1, Ringer, Hartman, Darrow = obsahuje zvýšené množství draslíku)
 • hypotonické – elektrolyty jsou různou měrou naředěny, mají sníženou osmolalitu (FR 1/2 a FR 1/3)
 • hypertonické – výrazně zvýšená koncentrace (osmolalita) některého z elektrolytů v roztoku (10 % NaCl, 7,45 % KCl)

 

Fyziologický roztok

 • je izotonickým roztokem chloridu sodného 0,9 %, je s plazmou izotonický ale není „fyziologický“
 • podává se při deficitu extracelulárního objemu, jenž je spojen s hyponatrémií, hypochlorémií a metabolickou alkalózou
 • předávkováním vzniká hyperchloremická metabolická acidóza, nosný roztok pro koncentráty elektrolytů a kompatibilní léčiva
 • složení v 1000 ml FR je:
 • 9g chloridu sodného
 • Sodík 154 mmol/l
 • Chlorid 154 mmol/l
 • pH 4,5 – 7,0
 • titrační acidita < 0,3 mmol/l
 • teoretická osmolarita 308 mOsm/l

 

Ringer laktát

 • je fyziologičtější než 0,9 % roztok NaCl
 • indikuje se u předoperační přípravy a náhrady tekutin z GIT, doplnění deficitu kolujícího objemu, nosný roztok pro koncentráty elektrolytů a kompatibilní léčiva
 • složení v 1000 ml Ringerova roztoku je:
 • NaCl 8,6 g
 • KCl 0,30 g
 • CaCl 0,33 g (calcium chloridum dihydricum)
 • pH 5,0 – 7,0
 • titrační acidita < 0,3 mmol/l
 • teoretická osmolarita 309 mOsm/l
 • natrium 147 mmol/l
 • kalium 4,0 mmol/l
 • calcium 2,3 mmol/l
 • chloridum 153 mmol/l

 

Hartmannův roztok

 • náhrada tekutin v případech nenarušené acidobazické rovnováhy či při mírné acidóze, izotonická a hypotonická dehydratace
 • krátkodobá náhrada intravaskulárního objemu, nosný roztok pro koncentráty elektrolytů a kompatibilní léčiva
 • složení v 1000 ml Hartmannova roztoku je :
 • NaCl 6,0 g
 • Natrii lactas 3,12 g
 • KCl 0,40 g
 • CaCl 0,24 g
 • Laktát 29 mmol/l
 • Osmolarita 278 mmol/l
 • Natrium 131 mmol/l
 • Kalium 5 mmol/l
 • Calcium 2 mmol/l
 • Chloridum 111 mmol/l

 

Roztok glukosy 5 %

 • je hypotonický (253 mOsm/l), 1 litr vody + 50 g glukózy
 • není vhodný k náhradě ztrát izotonických tekutin z extracelulárního prostoru
 • přívod většího množství vede k hemodiluci, přibývá intracelulární a extracelulární tekutiny, klesá Na v séru
 • nosný roztok pro koncentráty elektrolytů a kompatibilní léčiva

 

 

K úpravě ABR

 • používají se roztoky acidifikující nebo alkalizující, k úpravě metabolické acidózy a metabolické alkalózy a k úpravě cirkulující krve
  • alkalizující – posouvají pH na stranu zásaditou (zvyšují pH), Na hydrogencarbonici 4,2 % a 8,4 %
  • acidifikující – posouvají pH na stranu kyselou (snižují pH), NaCl 5,85 %, KCl 7,46 % a Arginin chlorid 21 %

 

 

Náhrada krevní plazmy

 • používají se koloidní roztoky, které setrvají v oběhu 6 – 8 hodin a zajistí dokonalou mikrocirkulaci na periferii cévního řečiště
 • indikace je u hypovolemického šoku, poruch mikrocirkulace (trombózy, arteriální uzávěry), toxicko-septického šoku a popálenin
 • doplní cévní řečiště a setrvají v něm několik hodin, některé jsou schopny přesouvat extracelulární tekutinu do cévního řečiště
 • plazmaexpandéry – onkotický tlak je vyšší než tlak plazmy (2-4 kPa, 15-30 mm Hg), nasávají tekutinu z intersticia, objemový efekt je větší než podané množství
  • HAEShydroxyethylškrob, derivát amylopektinu z obilí a kukuřice, enzymaticky se štěpí a vylučuje se močí a žlučí, eliminační proces je kolem 13 hodin, objemový efekt závisí na velikosti molekul a koncentraci (3, 6, 10 %), snižuje adhezivitu trombocytů, významné poruchy se nevyskytují při dávce nižší než 20 ml/kg a 1500 ml/den, významné poruchy ledvin se běžně nevyskytují, frekvence anafylaktoidních reakcí je nepatrná
  • Tensiton D70 hyperosmotický mix (osmolalita 2566 mOsm/l), Small volume = resuscitace malými objemy 4 ml/kg za 60 – 120 minut
  • želatina – klinický efekt 4-5 hodin, úplně se odbourává a vylučuje močí za 8 hod., ke kumulaci nedochází, nemají vliv na krevní srážlivost a funkci ledvin, neovlivňují výsledky AB0 a Rh systému (Haemaccel, Gelifundol, ..)
   • dextrany – vysokomolekulární polysacharidy, jsou tři typy D40 – molekulová hmotnost 40000, D60 a D70, z 90 % se vyloučí během 10 hod., ke kumulaci nedochází, jsou hyperonkotické, vysoká vlastní viskozita příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti krve, povlékají erytrocyty a trombocyty, snižují tendence k agregaci a adhezi v závislosti na dávce, mohou vyvolat těžké až smrtelné anafylaktické reakce (protilátky IgG zkřížené reagující s dextranem má téměř 70 % dospělé populace) → velmi výjimečné použití

 

 

K vyvolání osmotické diurézy, osmoterapeutika

    • jde o látky, které se vylučují glomeruly, ale prakticky se neresorbují v tubulech
    • na principu osmózy na sebe váží vodu, používají se k vyvolání osmotické diurézy
    • indikují se k terapii oligurie, anurie, forsírované diurézy, antiedematózní léčbě při otoku mozku, glaukomu
     • Manitol 20 %
     • Osmofundin 15 %
     • Sorbitol 40 % – nesmí přijít do periferie, podává se rychlou infuzí

 

 

 

Umělá výživa

    • klinická výživa je interdisciplinární obor, kdy nutriční intervence vytváří optimální podmínky pro vlastní obranné mechanismy, autoregulaci a ve svých důsledcích i prostředí pro úspěch cílené léčby
    • dostatečná výživa je základním předpokladem uzdravení pacienta, pacient by neměl hladovět (je-li v dobrém výživovém stavu) více jak 3-5 dnů, maximálně však 7 dnů
    • nahrazuje výživu přirozenou a obsahuje:
 • energetické zdroje = cukry a tuky
 • minerály
 • stopové prvky a vitamíny
 • aminokyseliny a bílkoviny
 • vodu

 

Cíle umělé výživy:

    • základním cílem umělé výživy je zajistit přívod živin a tekutin těm skupinám nemocných, kteří nemohou, nechtějí nebo nesmějí přijímat běžnou stravu v aktuálně nutném množství i složení obvyklou cestou
    • přinést do organismu energetické zdroje ve zvýšeném množství a v takové formě, aby mohli být účinně využity
    • doplnit nebo úplně nahradit výživu přirozenou nebo její složky v optimálním složení a energetické hodnotě, aby nedošlo k malnutrici s negativním vlivem na:
      • imunitu
      • svalovou hmotu
      • výskyt pooperačních komplikací
      • úmrtnost
      • udržet trávicí ústrojí i za kritického stavu
       • výběrově nahradit nedostatky vznikající v náhlém a kritickém stavu (aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, inzulín, glycidy, ..)
    • udržovat funkci trávicího ústrojí i za kritického stavu
    • zvýšit odolnost proti autoagresi mikrobů ze střeva
    • zklidnit zánětlivé procesy na střevní sliznici

 

Indikace pro zahájení umělé výživy (enterální nebo parenterální):

    • jakákoliv příčina selhání funkce GIT (ileus, střevní píštěle, porucha motility žaludku, …..)
    • rozsáhlý chirurgický výkon, trauma, popáleniny, sepse
    • předoperační realimentace, chemoterapie s úporným zvracením a nauzeou
    • těžká mentální anorexie, poruchy polykání (např. při poškození míchy)
    • poruchy vědomí, bezvědomí, neurologická onemocnění (CMP)

 

Hodnocení stavu nutrice:

    • kalkulace BMI (body mas index), kdy se hmotnost v kg dělí výškou v m2, optimální hodnoty jsou 22-24 u muže a 21-22 u ženy
    • měření tloušťky kožní řasy tricepsu (pro bílkoviny a odpadu kreatininu v moči) a tukového polštáře na břiše (pro tuk)
    • imunologické vyšetření (počet lymfocytů, kožní test)
    • laboratorní vyšetření (hladina albuminu v séru, CB), fyziologické hodnoty jsou:
 • cholesterol 3,88 – 5,2 mmol/l
 • triglyceridy pod 1,7 mmol/l
 • HDL 1,03 – 1,55 mmol/l
 • LDL pod 2,6 mmol/l
 • glykémie 4,1 – 5,9 mmol/l
 • Albumin 35 – 52 g/l
 • CB 66 – 83 g/l

 

 

Malnutrice:

    • nedostatečná výživa, vede k vyššímu výskytu komplikací, zhoršenému hojení ran, snížení obranyschopnosti organismu
    • při snížené koncentraci bílkovin v důsledku malnutrice dochází ke vzniku otoků
    • zdroj glukózy v játrech a ve svalech vydrží pouze 12-24 hodin
        • anabolismus – anabolická, ukládací fáze = pokud je příjem potravy vyšší než organismus potřebuje, ukládá si tělo zásoby (zásobami energie je pouze tuk, ukládá se na břiše v podkoží)
        • katabolismus – fáze katabolická, rozkládací = za patologických stavů je zdrojem energie vlastní bílkovina ze svalů a GIT, ubýváme na váze, proto je nutné dávat pacientům nutramin VLI, který slouží jako zdroj energie, nemocnému ušetříme jeho vlastní bílkovinu, tzn. mírníme stresový katabolismus

 

Typy malnutrice (podvýživy):

  • Marantický typ – dlouhodobé hladovění, metabolizmus glukózy a tuků stoupá, metabolizmus proteinů klesá
  • Kwashiorkor – stresový katabolizmus, metabolizmus glukózy a tuků klesá, metabolizmus proteinů stoupá

 

Parenterální výživa

 

    • je nefyziologická, obchází první průtok živin játry, dochází při ní k rychlé atrofii střevní sliznice
    • je rizikovější, technicky obtížnější, většinou je nutná kanylace cév (riziko infekčních a trombotických komplikací)
    • podávají se přes infuzní nebo nutriční pumpy
    • podává se pouze intravenózně do periferní (více komplikací) nebo centrální žíly
    • dělíme ji na:
 • částečnou, doplňkovou – do periferní žíly
 • totální intravenózní výživu – do CŽK, totální parenterální výživa, dlouhodobá výživa, má vysokou osmolalitu (nad 800 mOsm/l), dráždí periferní stěnu (vznikají flebitidy a tromboflebitidy, otoky končetin, ..)

 

Složky parenterální výživy:

 

1. sacharidy, cukry

    • energetickým substrátem je glukosa, energetická spotřeba v 1g sacharidů je 17 kJ (1 kcal = 4,182kJ)
    • tolerance glukosy u kriticky nemocného je nízká, maximální denní příjem je 2-2,5 g/kg/den (250 g/den)
    • nutné jsou pravidelné kontroly glykémie (kontinuální korekce inzulínem při snaze normoglykémie)
    • podávají se ve formě roztoků glukózy G 5% a G 10% do periferní kanyly, G 20% a G 40% pouze do CŽK
    • vedlejšími účinky je hyperglykémie, kontraindikací je hyperglykemické diabetické koma

 

2. tuky a tukové emulze

 • v kritickém stavu se špatně utilizuje vlastní tuková tkáň, proto jsou ve výživě kriticky nemocných tukové emulze plně indikované
 • jsou zdrojem energie, energetický obsah 1g tuků je 37,6 kJ = 9 kcal
 • tukové emulze jsou izoosmolární, proto je lze podat do periferního krevního oběhu
 • Intralipid 10% a 20%, Nutralipid P, Lipofundin MCT 10% a 20%, Ivelip MCT 20%, Clinoleic 20%
 • vedlejšími účinky při aplikaci tukových emulzí jsou:
  • časné – vzestup teploty, pocit horka či chladu, zimnice, zarudnutí v obličeji, nauzea, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy a zad
  • syndrom z přesycení – může nastat po aplikaci 10-20 lahví tukových emulzí, příznaky jsou hematologické a to anémie, trombocytopenie, krvácení, při překročení limitu rychlosti může dojít k tukové embolii (aplikace přes infuzní pumpu)!!!!!
  • pozdní – poruchy jater a vzácněji koagulační poruchy

 

3. aminokyseliny

   • v kritickém stavu slouží jako energetický zdroj
   • volba dávky je přísně individuální s nutností sledování hladin urey v séru a odpadů urey a sodíku v moči
    • základní aminokyseliny v nich obsažené jsou využity k syntéze tělesných proteinů event. k zajištění energetické potřeby, např. Neonutrin 5% do PŽK, Neonutrin 10% do PŽK i do CŽK, Neonutrin 15% do CŽK
    • modifikované např. Aminoplasmal 10% bez cukrů a elektrolytů, Aminoplasmal E s vyšším obsahem elektrolytů, Primene pro novorozence a kojence
    • speciální jejich aminokyseliny kromě funkcí nutričních plní ještě úlohu specifickými metabolickými funkcemi, používají se k léčbě některých akutních a chronických jaterních a ledvinových chorob, např. Amino-mal nephro, Neonutrin nefro u nemocných s renálním selháním, Aminoplasmal hepa, Neonutrin hepa při jaterním selhání

 

 • vedlejší účinky se vyskytují vzácně, mohou se objevit zvracení, zimnice, horečka a pocit únavy
 • roztoky se skladují při pokojové teplotě, jsou světloplaché a nesmí se aplikovat barevně změněné = hnědé roztoky

 

4. elektrolyty

 • hrazení hlavně Na, K, Cl, Mg, P, Ca
  • Na ve formě 0,9% , 5,85% a 10% NaCl
  • K ve formě 7,45% a 10% KCl, je součástí i roztoků aminokyselin (Nutraminů)
  • Cl ve formě 0,9% , 5,85% a 10% NaCl
  • Mg ve formě 10% a 20% MgSO4, je obsaženo i v Nutraminu
  • P ve formě 8,7% Natriumhydrogenfosfát
  • Ca ve formě 10% Ca glukonicum

 

5. stopové prvky

   • hlavně se hradí měď, jód, zinek a mangan, např. přípravky Tracutil, Adamel N

 

6. vitamíny

   • nezbytná součást kompletní parenterální výživy, podávají se přípravky obsahující směs vitamínů:
 • Multibionta, Soluvit – obsahují vitamíny rozpustné ve vodě(B1 – thiamin, B2 – riboflavin, B6 – pyridoxin, B12, C – kyselina askorbová, Biotin, Kyselina pantotenová, listová, nikotinová), přidávají se do roztoků FR a G
 • Cernevit –obsahuje vitamíny rozpustné ve vodě i v tucích
 • Vitalipid – obsahuje vitamíny rozpustné v tucích (A – retinol, D – kalciferol, E – tokoferol, K – kanavit)

 

Způsob podání :

 • LAHVOVÝ ZPŮSOB (MULTIBOTL) – kombinace 3 lahví
 • VAKOVÝ ZPŮSOB (ALL IN ONE) – vše v jednom
 • VAK – individuální (přímo na míru pacienta, míchané v lékárně, míchané na oddělení ve speciálních boxech) nebo firemní např. NUTRIFLEX– plus, basal, special a peri (lze podat do periferní linky), AMINOMIX
  • na vaku napsáno složení v gramech, je sterilní, je kompatibilní (nesedimentuje), lze přidávat KCl, vitamíny, insulin,…

 

 

Komplikace a jejich řešení :

  • spojeny s místem aplikace
 • periferie – perforace žíly, hematom, paravenózní aplikace, tromboflebitida, jen krátkodobě, výjimkou je G 40% (ředit ve stříkačce F1/1 !!!) = záchrana života, Aminokyseliny do 8%, hypoosmolární tukové emulze
 • centrální žíla – při zavádění (pneumotorax, hemotorax, punkce perikardu, artérie, konec katétru mimo centrální žílu,…), katétrová sepse, dlouhodobé užití, parenterální výživa o vyšším obsahu kalorií nejčastěji aplikace do v. subclavia, v. jugularis, méně často v. femoralis
  • metabolické komplikace – hyperglykémie s dehydratací, metabolická acidóza, hypolipidémie, postižení jater

 

 

Enterální výživa

 

  • alternativní způsob stravování nemocných, kteří nemohou přijímat per-os
  • je zachována přirozená cesta, jak nejvíce to jde
  • udržuje se sekrece trávicích enzymů, žluče, žaludečních šťáv, podněcuje peristaltiku střev
  • uspokojuje se základní potřeba přijímání potravy, snižuje se psychická zátěž
  • pokud to jde má přednost před parenterální výživou nebo s ní lze kombinovat, je vhodná i pro domácí aplikaci výživy

 

Indikace:

  • chronická zánětlivá onemocnění střev, předoperační výživa podvyživených osob
  • stenózy orofaryngu nebo horního GIT
  • pooperační výživa při cerebrovaskulárním onemocnění s neschopností polykat (anorexie, nádorová kachexie, geriatričtí pacienti)
  • není možný příjem per os a je funkční GIT

 

Kontraindikace:

 • absolutní – NPB, zvláště ileózní stavy, krvácení do GIT (vředy,…), toxické megakolon
 • relativní – těžké slizniční léze (poškození) – po chemoterapiích ap., střevní píštěle (v horním zažívacím traktu, komunikace)

 

 

Způsoby podání :

 • SIPING – popíjení (Nutridrinky, ….)
 • SONDOVÁ výživa – a) enterální

b) žaludeční

c) stomie – gastrostomie, jejunostomie

 

Typy sond:

 • Nazoenterální sondy – zavedení bez vizuálního kontroly nebo pomocí endoskopu (nasogastrická sonda 75-120 cm, kdy délka zavedení odpovídá vzdálenosti od špičky nosu k ušnímu lalůčku a konci sterna, duodenální sonda 120-150 cm, kdy délka zavedení je jako u NGS + 30 cm)
 • Perkutální endoskopická sonda PEG – provádí se na endoskopickém sálku za pomoci endoskopu, lékař provede vpich přes stěnu břišní, je zda menší riziko aspirace, lepší snášenlivost z psychologického hlediska
 • Jejunální sonda – katétr do jejuna přes stěnu břišní, je pouze dočasným řešením, vyžaduje si aseptický přístup

 

Podání enterální výživy:

 • bolusová aplikace– je lepší, navodí peristaltiku, (1.dávky = čaj co 3 hod. 50 ml→ po objevení peristaltiky → výživový prostředek + čaj → dávky postupně zvyšovat) – odsátý obsah (zvratky) lze vrátit zpět do žaludku a o toto množství snížit dávku výživy do žaludku
 • kontinuální aplikace – při podávání do nižších úseků trávicího traktu (pumpou – rychlost zpočátku 20 ml/hod. → během několika dnů zvyšujeme → až na 50 ml/hod.) sondu je nutné co 6hod. proplachovat čajem (!FR = solný roztok-ucpává sondu!)

 

Druhy enterálních výživ:

 • kompletní polymerní výživa – je závislá na rozštěpení trávicími enzymy, do žaludeční sondy, gastrostomie, dají se i popíjet (jsou ochucené), např. NUTRISON – standart, energy, low energy, multifibre, pediatric,…
 • kompletní oligomerní výživa – nevyžadují styk s trávicími fermenty,jsou bezezbytkové, do enterální sondy, jejunostomie, nejsou ochucené, např. PEPTISON, PEPTI 2000 -VARIANT, SALVIPEPTID, …
 • modulová dietetika – přídavek k výživě (v rekonvalescenci), např. PROTIFAR (= rozštěpené bílkoviny), MALTODEXTRIN (= sacharin), dle potřeby se přidávají léky, kapky, sirupy, trávicí enzymy, …

 

Komplikace:

GIT – zvracení (nesprávné dávkování, zpomalení-zastavení peristaltiky)

– průjem (kontaminace výživy, zpomalení-zastavení peristaltiky)

– nadýmání, regurgitace s aspirací (bezvědomí, svalová slabost)

– metabolická dehydratace, elektrolytový rozvrat, edém (nadbytek Na v dávce)

– tracheoezofageální píštěl (u pacientů s TCHS → jídlo odsáváme z trachey!)

 

MECHANICKÉucpání sondy (preventivní proplachy), nesprávné zavedení, zalomení, přisátí sondy ke stěně sliznice, vytažení a ucpání sondy pacientem, poranění a otlak sliznice nosu a jícnu

 

Monitorace a sledování pacienta:

Biochemická monitorace

 • dietetické údaje se porovnávají s metabolickými nároky organismu
 • pravidelné laboratorní vyšetření 2x týdně, denně KO, ionty a další
 • sledujeme (minerály, glykemii, jaterní testy, TG, KO, ABR, ureu, kreatinin, albumin, osmolalitu séra i moče, odpady iontů+urey+glykémie v moči)

 

Sledování pacienta

 • FF, bilance tekutin, tělesná hmotnost a celkový stav

 

Dokumentace

 • veškerá na oddělení

Dietní systém

 

Číslo a název diety

Energetický obsah v kJ

Nejčastější indikace

0 – tekutá

6 000

krátkodobě po operacích v ústech a na GIT

0S – čajová

pouze po lžičkách

1 – kašovitá

11 000

operace na GIT, vředová choroba

1S – tekutá

12 000

výživné tekutiny, nemůže-li nemocný přijímat tuhou stravu

2 – šetřící

12 000

onemocnění žlučníku, pankreatu, infarkt myokardu

3 – racionální

12 000

normální strava

4 – s omezením tuku

11 000

přechodně u onemocnění žlučníku, při žloutence, onemocnění pankreatu

4S – s přísným omezením tuku

7 000

akutní zánět žlučníku, infekční žloutenka, onemocnění pankreatu

5 – bílkovinná bezezbytková

12 000

průjmy, při kolitidě

6 – nízkobílkovinná

10 000

onemocnění ledvin, 0,75/kg

7 – nízkocholesterolová

9 000

arterioskleróza, hyperlipoproteinemie

8 – redukční

6 000

otylost, diabetická

9 – diabetická

8 000

při DM

9S – diabetická šetřící

9 000

DM provázená onemocněním GIT

10 – neslaná šetřící

10 000

onemocnění srdce a cév s otoky, onemocnění jater s otoky

11 – výživná

14 000

pro zvyšování tělesné hmotnosti, zhojená vředová choroba

12 – strava batolat

8 000

pro děti od 1,5 do 3 let

13 – strava větších dětí

11 000

pro děti od 4 do 15 let

 

Další druhy diet:

 • B/S – 25 g a 35 g bílkovin při akutní pankreatitis a chronickém selhávání ledvin
 • S/BLP – bezlepková
 • S/BLK – bezlaktózní (vynechání mléka)
 • S/OK – tři dny před vyšetřením na okultní krvácení
 • S/KTD – s kontrastními dny, zařazují se ovocný a zeleninový den
 • S/2500kJ a S/4200kJ – přísné redukční diety
 • Schmidtova dieta S/SCH – před vyšetřením GIT (omezuje se voda)

 

 

 

 

Infuzní léčba a umělá výživa
5 (100%) 3 votes

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...