… o všem, co vás zajímá

Organizační systémy práce sester

 • činnost sester v nepřetržitém provozu je při aplikaci ošetřovatelského procesu organizován těmito organizačními systémy práce:

 

Skupinový systém

 • systém skupinové péče spočívá v tom, že skupinová sestra během směny pečuje o určenou skupinu nemocných, odpovídá za zajištění ošetřovatelského procesu a vedení příslušné zdravotnické dokumentace
 • každého nemocného osobně předá příslušné skupinové sestře z další směny

 

Primární systém

 • sytém primárních sester spočívá v tom, že po přijetí je nemocnému přidělena primární sestra, která odpovídá za zajištění ošetřovatelského procesu po celou dobu jeho hospitalizace a za vedení příslušné zdravotnické dokumentace
 • plán péče zajišťuje za pomoci dalších ošetřovatelských pracovníků
 • není-li ve službě, nemocného předá sestrám další směny, po návratu do služby své nemocné přebírá zpět
 • primární sestra se podílí v průběhu směny také na ošetřování nemocných, jimž primární sestrou není (pomáhá svým kolegyním)

 

 • uvedené organizační systémy vyžadují pravidelnou a kvalitní výměnu informací o nemocných, která se provádí formou krátkých porad ošetřovatelského týmu a předáváním služby za přítomnosti nemocného (pokud to je vhodné)

 

 • ošetřovatelskou péči u nemocného plánuje primární nebo skupinová sestra, v terénu provádí sestra ošetřovatelský proces v úzké spolupráci s příslušným lékařem primární péče

 

 • u každého nemocného je vedena zdravotnická dokumentace, jejíž součástí je ošetřovatelská dokumentace, která zaznamenává údaje o stavu a vývoji individuálních potřeb a ošetřovatelských problémů pacienta, rodiny, či jeho blízkých, …..

 

Nozokomiální infekce

 • infekce, která vznikla v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, a to jak v lůžkovém, tak ambulantním (nemocniční nákaza)
 • některé infekce se mohou objevit ještě za hospitalizace (infekce močových cest a DC, rané infekce), někdy dojde k rozvoji infekce až po inkubační době (virová hepatitida typu B, C, …….)
 • endogenní – nozokomiální nákazy vyvolané vlastní mikroflórou pacienta, kdy se původce dostane z místa jeho běžného výskytu do jiného systému nebo orgánu, popř. rány (jedná se hlavně o zavlečení hematogenní cestou
 • exogenní – původce je zanesen do organismu z vnějšího prostředí
 • kolonizace (záchyt materiálu bez klinických příznaků infekce) X infekce (s klinickými příznaky)

 

Rozdělení nozokomiálních nákaz:

 • nozokomiální nákazy se dělí na infekce močových cest, infekce v místě chirurgického výkonu, respirační infekce a infekce krevního řečiště
 • Infekce močových cest patří k nejčastějším nozokomiálním nákazám (30–40 % všech nozokomiálních nákaz). Mají přímou souvislost s močovým katétrem (60–90 %) a také s urologicko-endoskopickým zákrokem (10 %). U pacientů, kteří mají zaveden permanentní močový katétr déle než 4 týdny, je možné téměř stoprocentně prokázat bakteriurii. V českých nemocnicích jsou tyto infekce často opomíjeny a ve skutečnosti jsou častější, než ukazují hlášení. U některých pacientů, i přes léčení antibiotiky, mohou nastat závažné až letální komplikace.
 • Infekci v místě chirurgického výkonu (dříve pooperační ranná infekce) řadíme mezi třetí nejčastější nozokomiální nákazu (14–30 %), na chirurgických pracovištích je to však nejčastější infekce. Můžeme ji rozdělit na povrchovou infekci, hlubokou incizní infekci a infekci orgánu/prostoru.
 • Nozokomiální pneumoniese vyskytuje v 10–20 % všech nozokomiálních nákaz. Incidence v intenzivní péči může dosahovat až 65 %, kdy úmrtnost dosahuje 25 %. Mezi nejrizikovější řadíme osoby starší 70 let, intubované pacienty, pacienty s poruchou vědomí a také s chronickým plicním onemocněním.
 • Krevní katedrové infekce řadíme mezi nejzávažnější infekce, kdy se mortalita vyskytuje v 10-20 % případů. Může se projevit jako lokální nebo systémová infekční komplikace, včetně závažných stavů, jako je sepse, tromboflebitida, endokarditida aj. Na vzniku této infekce se podílí mnoho faktorů: postup při zavádění katétru, použitý materiál, kontaminované roztoky aj. S délkou trvání katetrizace se zvyšuje pravděpodobnost mikrobiální kontaminace a následných infekčních komplikací.

 

Nejčastější původci NN:

 • nejčastěji se jedná o bakterie, ale i viry, kvasinky, mikroskopické houby
  • Klebsiella pneumoniae, oxytoca
  • Streptococcus pneumonie
  • Haemofilus influenzae
  • Stafylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • E. coli
  • Enterococus
  • Proteus
  • Enterobacter
  • MRSA
  • Multirezistentní kmeny, vyvolávající bakteremie a sepse

 

 

Zdroje NN:

 • zdrojem NN může být nemocný sám, nosič, zdravotnický personál, návštěvník či jiná osoba
 • přenos je přímý a nepřímý, další dělení je podle specifických a nespecifických vehikul
 • nespecifická vehikula – ovzduší (mikroklima, ..), voda (pitná, teplá), strava, prádlo, pracovní plochy, prostory, dopravní prostředky, laboratoře (nástroje, pomůcky, ..), odpady a odpadní vody, hmyz
 • specifická vehikula – injekční a infuzní roztoky, venózní a močové katétry, endoskopy, přístroje pro UPV a hemodialýzu, oční tonometry, lékařské nástroje všeho druhu, ošetřovatelské pomůcky

 

Rizikové faktory:

 

 • pobyt v nemocničním zařízení, zákrok prováděný ambulantně (délka hospitalizace přímo úměrná riziku)
 • výkony při nichž je porušována integrita kůže a porušovány fyziologické bariéry organismu
 • zdravotní kondice pacienta (stav imunity), vnímavost
 • operace, trauma, dekubitus, ventilátor, PMK, periferní žilní katétr, …… (invazivní vstupy a přidružená onemocnění + vlastní onemocnění)

 

Na vzniku NN se podílí:

 • špatná kvalita ošetřovatelské péče (péče o vstupy)
 • nedodržování zásad bariérové péče, nedostatečné mytí a dezinfekce rukou personálu
 • nesprávná manipulace se sterilním materiálem
 • nedostatečné nebo nesprávně prováděná dezinfekce pomůcek i ploch
 • nesprávná manipulace s čistýma použitým prádlem
 • nesprávná manipulace se stravou
 • poruchy imunitních funkcí v důsledku chronického selhávání ledvin a pravidelného dialyzačního léčení
 • častější hospitalizace a trvalá ošetřovatelská péče mimo domov
 • častější chirurgické zákroky u dialyzovaných
 • variabilní úroveň osobní hygieny dialyzovaných

 

Prevence a opatření proti vzniku NN:

 • prevence nozokomiálních nákaz je specifický proces, který vyžaduje skloubení vědomostí, zdravotnického myšlení, přiměřené automatizace správných návyků, odpovědnosti a zájmu o věc
 • každé zdravotnické zařízení by mělo být bezpečné pro pacienty i personál systematicky dbáme na důsledné dodržování všech hygienických a protiepidemických zásad zakotvených v příslušných vyhláškách, normách a směrnicích, a to prakticky při všech odborných i pomocných činnostech, jako jsou :

 

  • pečlivě prováděný filtr – pacientů při příjmu, zaměstnanců při příchodu na oddělení
  • sterilizační a dezinfekční postupy – sterilizace předmětů, dezinfekce ploch, účelný a cíleně prováděný úklid, …
  • dodržování zásad osobní hygieny – ochranné pomůcky
  • dodržování hygienického a protiepidemického režimu pracovišť – dezinfekce, sterilizace, bezpečné nakládání z odpady, manipulace s čistým a použitým prádlem, …
  • mytí rukou správnou technikou a frekvencí – mechanické, chirurgické, hygienické mytí rukou a hygienická dezinfekce, používání rukavic
  • správná ošetřovatelská péče – aseptické postupy ošetřování nemocného, invazivních vstupů, manipulace s biologickým materiálem, úprava lůžek, uložení a expirace léčiv, zacházení se stravou (provoz kuchyní a jídelen), zásobování všemi druhy vod, ……
  • použití všech dostupných bariérových ošetřovatelských technik
  • křížení čistých a nečistých cest
  • organizace práce – režimová opatření, pravidla pro návštěvníky, dezinfekce, deratizace
  • zdravotnický personál – zdravotní filtr, šatna personálu, hygienický filtr, odpovídající ochranné oblečení, převlékání i při opuštění určeného pracoviště, zákaz jídla a kouření na pracovišti, dodržování osobní čistoty, mytí rukou, pravidelné školení
  • sterilní a aseptické postupy při všech odborných výkonech !!!!!!!

 

 

!!!!!!!!! Hlášení nozokomiálních nákaz je povinné ze zákona (zákon 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví), odhalují se zdroje nákazy, vede se evidence nozokomiálních nákaz a hlásí se hromadné výskyty !!!!!!!!!

 

 

Bariérová péče

 • zavedení takových režimových opatření a používání takových postupů, kterým bráníme přenosu (patogenních) mikroorganismů, polyrezistentních kmenů, mezi pacienty nebo na personál
 • cílem je prevence rozšíření infekce mezi pacienty, prevence patogenních mikroorganismů, polyrezistentních kmenů (klebsiela, MRSA, …) a ochrana vnímavých jedinců

Obecné zásady bariérové péče:

 • poučení pacienta o významu bariérové péče a psychická podpora
 • označení pokoje na vstupních dveřích IZOLACE
 • minimalizace počtu zdravotnického personálu, který zajišťuje léčebnou péči na izolačním pokoji (boxu)
 • přednostní používání jednorázových pomůcek
 • při použití pomůcek k opakovanému použití – dekontaminace, mytí, dezinfekce nebo sterilizace, individualizace pomůcek
 • vyčlenění sociálního zařízení pro izolované pacienty v případě, že není součástí pokoje
 • vyčlenění úklidových pomůcek pro izolační pokoj a informování o dodržování opatření všechny členy ošetřovatelského týmu a pomocného personálu

 

Druhy izolace:

Ochranná izoloace:

 • chrání vysoce vnímavé jedince před vznikem infekce
 • dle míry vnímavosti se odvíjí potřeba izolačních opatření
 • mezi typy této izolace patří:
 • účelově vybudované jednotky – jedná se o speciálně zařízené a vybudované pokoje s přísným aseptickým režimem, tato izolace vyžaduje velkou psychickou podporu ze strany personálu i příbuzných

 

Izolace zdroje infekce:

 • má zabránit přenosu původce infekce od infikovaného nebo kolonizovaného na další pacienty
 • způsob a stupeň izolace závisí na způsobu přenosu a epidemiologické závažnosti infekční choroby
 • mezi typy této izolace patří:
 • izolace na infekčním oddělení
 • jednolůžkové boxy
 • jednolůžkové pokoje na běžných odděleních
 • vyčleněné lůžko

 

Podmínky úspěchu bariérové péče závisí na:

 • dodržování aseptických postupů, mytí a dezinfekce rukou
 • používání rukavic a vyčleněných ochranných pomůcek pomůcek na jedno použití
 • umožnění těchto postupů i příbuzným (před pokojem dezinfekce na ruce, pláště, čepice, rukavice a ústenky = oblékáme je přesně v tomto pořadí)
 • využívá se možnosti dekontaminace a veškeré pomůcky či další věci opouštějící box označujeme jako infekční (např. prádlo), úklid izolačního pokoje vždy jako poslední
 • při převozu pacienta se personál převléká do čistého prádla (ochranné pomůcky nechává na boxu), mytí a dezinfekce rukou po lokty, u ventilovaných nový filtr a přenosný ventilátor
 • po propuštění a použití všech pomůcek se provádí dvojí kontaminace, napřed na izolačním boxu a poté v místnosti tomu určené, kde se provádí druhá dezinfekce (sterilizace) a vše se zde ukládá, pak se dají tyto pomůcky považovat za sterilní
 • prádlo se posílá do prádelny s označením infekční

 

 

 

Hygienický a protiepidemický režim pracovišť intenzivní medicíny
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...