… o všem, co vás zajímá
 • očišťovací metody krve, kdy se využívá eliminační metoda (extrakorporální okruh, který prochází přes pacienta a kde je různě upravován)
 • indikací je, když organismus není schopen vyloučit:
 • škodlivé látky (endogenní – dusíkaté látky = urea, kreatinin, ionty = kalium a exogenní – jedy, léky)
 • vodu

 

Dělení očišťovacích metod:

  1. metody náhrady funkce ledvin
  2. hemoperfuze
  3. plasmaferéza, aferézy

 

Akutní selhání ledvin:

 • náhlé snížení funkce ledvin (ztráta funkčnosti ledvinového parenchymu)
 • ztráta schopnosti ledvin vylučovat odpadní produkty metabolismu má za následek neschopnost udržet normální stav vnitřního prostředí
 • snížení diurézy (oligurie až anurie), hromadění dusíkatých látek (vzestup urey, kreatininu, kalia, metabolická acidóza)
 • patologická příčina akutního selhání ledvin vede ke snížení prokrvení, tím ke snížení glomerulární filtrace a v konečné fázi ke snížení diurézy

Mechanismy:

 • prerenální – hypovolemie, šok, snížení srdečního výdeje
 • renální – hypoxémie u polytraumat, působení toxinů, akutní glomerulonefritis
 • postrenální – obstrukční příčiny (konkrement, koagulum, karcinom)

 

Indikace k zahájení dialyzační léčby:

 • laboratorní, kdy je urea 30 mmol/l, kreatinin 500 mmol/l, kalium 6 mmol/l
 • klinicky při oligurii až anurii trvající 2-3 dny, známky hyperhydratace, otoky, srdeční selhávání, edém plic, uremické příznaky (průjmy, zvracení, nechuť k jídlu, poruchy vědomí, křeče)

 

Metody funkce náhrady ledvin

 • jsou dialyzační metody, které dokáží tělo zbavit škodlivých látek vylučovaných ledvinami, nebo obojího
 • dělení je na :
  • metody pomocí mimotělního oběhu – hemodialýza, hemofiltrace, hemodiafiltrace a kontinuální metody
  • metody bez použití mimotělního oběhu – peritoneální dialýza

 

Indikace:

 • akutní selhání ledvin (poškození funkce ledvin různého stupně)
 • chronické selhání ledvin (poškození funkce ledvin různého stupně)
 • intoxikace

Kontraindikace:

 • nemožnost zajištění cévního přístupu
 • mezi relativní kontraindikace patří šokové a krvácivé stavy

 

Cíle očišťovacích metod:

 • odstranit z krve dusíkaté látky (urea, kreatinin), ionty (kalium), vodu
 • odstranění některých jedovatých látek, za normálních okolností vylučovaných ledvinami (methylalkohol, ethylalkohol, tetrachlórmetan, ethylenglykol, léky)

 

Základní terminologie:

 • při dialýze se někdy provádí ultrafiltrace (odstraňování vody) a vždy clearence (očišťování látek)
 • je třeba mít na paměti, že při hemodialýze jsou z těla odstraňovány i látky jako glukosa, vitamíny, aminokyseliny, ale také některé léky (ATB – po domluvě s lékařem se podávají až po ukončení cyklu dialýzy)→ vždy je nutné tyto ztráty hradit !!!!
 • chronicky dialyzovaní trpí anémií, proto se jim podává erytropoetin, ten stimuluje kostní dřeň, aby vytvářela červené krvinky

 

 

Dialyzační program:

 • akutní– řeší akutní stavy, náhle vzniklou potřebu nahradit funkci ledvin, která ještě nemusí být definitivně ztracena
 • léčebný režim je v kratších intervalech (zpočátku každý den), probíhá v rámci hospitalizace na JIP nebo ARO
 • pokud nedojde k obnovení funkce ledvin, přechází pacient do chronického dialyzačního programu

 

  • chronický – ledviny nepracují, pacienti opakovaně jezdí k dialýze, někteří z nich jsou zařazeni do dárcovského programu k transplantaci ledviny
 • dlouhodobá, mnohdy léta trvající léčba, pacient opakovaně 2x – 3x v týdnu dojíždí na hemodialýzu trvající 3 – 5 hodin, v programu má své pevné místo
 • léčba je doživotní s výjimkou úspěšné transplantace ledviny
 • nemocní jsou připravováni na zařazení do chronického dialyzačního programu sledováním v nefrologické ambulanci, jsou očkováni proti hepatitis B, je jim zajištěn cévní přístup, u sebe mají dialyzační průkaz (osobní údaje, kontakty na středisko, kde je léčen) a dostávají balíček pro stavění krvácení z cévního přístupu

Terminologie v chronické dialýze:

 • suchá váha – ideální hmotnost pacienta, kdy nemá příznaky dehydratace a nejeví známky převodnění
 • mezidialyzační přírůstek – rozdíl mezi suchou a aktuální váhou pacienta, neměl by přesáhnout 5% tělesné hmotnosti přírůstku do další dialýzy
 • ultrafiltrace (UF) – stanovuje se přesně podle mezidialyzačního přírůstku

 

Dietní opatření:

 1. při selhávání ledvin, kdy pacient není dialyzován:
 • přesně stanovené množství tekutin (závislé na vlastní diuréze)
 • omezené množství bílkovin
 1. pacient v dialyzačním programu:
 • dostatek bílkovin, vitamíny, tekutiny dle zbytkové diurézy
 • kalium omezovat pouze u pacientů se sklonem k hyperkalemii

 

Cévní přístupy:

 • k aplikaci dialýzy se zajišťuje cévní vstup dočasný, permanentní nebo trvalý
 • po každém odpojení mimotělního oběhu se kanyla rychle proplachuje 20ml FR, poté pomalu s patřičným množstvím protisrážlivého roztoku (Heparin, Natrium Citricum)
 • při výměně zátek zkoušíme dostatečné nasávání, které nás informuje o průtoku krve (při naplnění 20 ml stříkačky do 6 sekund, je to asi 200 ml/min.)

 

  • dočasný cévní přístup
 • zajišťuje se dvoucestný centrální žilní katetr do v. jugularis, v. subclavia a v. femoralis
 • používá se pouze pro mimotělní oběh (pokud nelze jinak je možné použít modrý vstup), proplachy, heparinové zátky a přísná aseptická péče

 

  • permanentní cévní vstup
 • u pacientů, kde nelze zajistit jiný cévní přístup, chirurgicky se zavádí dvoucestná silikonová hadička do v. jugularis, v. subclavia a v. femoralis, podkožním tunelem vyvedená několik cm od místa punkce (zabrání riziku vstupu infekce)
 • tento přístup se fixuje asi po dvou týdnech, má neomezenou dobu zavedení (pokud nedojde ke komplikacím), odstraňuje se chirurgicky
 • používají se běžné heparinové zátky a k uvolnění průchodnosti se podává Actilyza

 

  • trvalý přístup
 • využívá se arterio-venózní spojky (zkrat, píštěl, fistule, shunt), chirurgicky se spojí artérie a véna, obvykle na předloktí nedominantní končetiny
 • po důkladném cévním vyšetření se spojuje v. cephalica a a. radialis, nejlépe jako nativní spojka (nebo využití umělých materiálů), spojuje se konec žíly na artérii a nebo stěna ke stěně (nemocný musí cvičit, aby byl kvalitně „dozrálý“ – zbytnělá žíla)
 • a-v spoj umožňuje časté punkce, dostatečně se plní (průtok do 1000ml/min.), první punkci provádí zkušená sestra, vždy se dialyzační jehla vpichuje nad místo spojky asi 4cm od sebe
 • po ukončení hemodialýzy se místo šetrně komprimuje, kontroluje se funkčnost (vrnění, víření, vibrace)
 • HK s a-v spojkou nezatěžujeme, neměříme na ní TK ani neprovádíme odběry (edukace pacienta i rodiny)

Komplikace:

 • zánik, trombóza, stenóza, krvácení, aneurysma, infekce
 • „sloní ruka“ vzniká u hubených pacientů po vyšití shuntu na končetině, kde předtím byla opakovaně punktována v. subclavia
 • včasné zjištění komplikací a informování chirurgů může vést k záchraně a-v zkratu

 

Hemodialýza

 

 • mimotělní oběh na dialyzačním přístroji, krev protéká sety a dialyzátorem, kde je polopropustná membrána a v protisměru protéká dialyzační roztok
 • difúze přes semipermeabilní membránu oddělující různě koncentrované oddíly
 • membrána propouští vodu a nízkomolekulární látky, ne vysokomolekulární (krvinky, bílkoviny), škodlivé látky o malé molekulové hmotnosti a voda prostupují do dialyzačního přístroje, který je odplavuje
 • princip je založen na difúzi (přesun rozpuštěné látky z místa o vyšší koncentraci do místa nižší koncentrace)

 

Dialyzační přístroj:

 • zajišťuje krevní průtok, přípravu a průtok dialyzačního roztoku, působením tlaku provádí filtraci vody z krve
 • kontroluje tlakové poměry v mimotělním oběhu, teplotu v dialyzačním roztoku, detekuje vzduch
 • v případě komplikací zastaví krevní pumpu
 • připravují se roztoky, krevní sety a antikoagulancia
 • je membránou rozdělený na krevní a roztokový oddíl:
 • krevní oddíl – obsahuje místo pro podávání Heparinu, rotační pumpu, průtokoměr, snímače tlaku, detektor vzduchu (rotační pumpa přivádí krev do dialyzátoru, který odděluje krevní stranu od roztokové), část systému před dialyzátorem = arteriální, za dialyzátorem = venózní
 • rotační pumpa – podle rychlosti nastavené na průtokoměru (v ml/min.) pumpuje krev do dialyzátoru, před pumpou je snímač arteriálního tlaku a polštářek (splasknutí = nedostatečný průtok), po procesu dialýzy je krev vedena zpět k pacientovi za monitorování venózního tlaku, je zde vřazen detektor vzduchu
 • roztoková část – přívod vody, míchání vody a koncentrátu, průtokoměr dialyzačního roztoku, kontrola vodivosti, ohřívání, odvzdušňování, kontrola, ultrafiltrace, TMP – součet tlaků na krevní a dialyzační straně, detektor na zjištění ruptury membrány (přítomnost cizorodé látky – např. i Hb), základním prvkem tohoto oddílu je voda a koncentrát
 • dialyzátor – je různých druhů a má mnoho vlastností, výběr vždy určuje lékař (kapilární – tisíce dutých vláken, deskový – listy, čtyři otvory – kdy je vždy vstup a výstup pro krev a dialyzační roztok)

 

Komplikace hemodialýzy:

  • komplikace při napojení – nesprávná punkce, nedostatečný průtok krve
  • komplikace při HD – hypotenze, křeče, alergické reakce, srážení v systému
  • komplikace dlouhodobé dialyzační léčby – kardiovaskulární, nervové, kloubní, kostní, kožní, infekční, krevní a psychické

 

Hemofiltrace, Hemodiafiltrace

 

 • dokonalejší očišťovací schopnost, je finančně náročnější
 • vhodná pro pacienty s kardiovaskulárními a neurologickými komplikacemi, pracuje s mimotělním oběhem na principu ledvin zpracující primární moč (vysokopropustná membrána, kdy tekutina je nosným prvkem škodlivin)
 • hemofiltrace – set jen odvádí velké množství tekutiny, která musí být hrazena, krev proudí membránou a z ní odtéká voda v níž jsou škodlivé látky, výměna asi 10 – 20l/hod. (celkem až 60 l)
 • hemodiafiltrace – pracuje s dialyzačním roztokem, který proudí membránou proti krvi, pohybuje se mezi 5 – 10 l/hod. (celkem až 30 l)
 • obě metody lze provádět na konvenčním přístroji, který má funkci náhrady roztoku
 • umí metodu provádět během krátké doby

Kontinuální metody

 • jsou potřeba různé speciální přístroje
 • metody jsou prováděny velmi šetrně, organismus zatěžují méně, než intermitentní metody, nejvíce se blíží fyziologické funkci ledvin, pracují s mimotělním oběhem
 • jsou zde různé volitelné režimy
 • ztráta tekutin je hrazena, většinou speciálními roztoky
 • nejčastěji jsou indikovány pro renální selhání (akutní i chronické)
 • podle cévního přístupu je dělíme na kontinuální venovenózní (CVV) a kontinuální arteriovenózní (CAV)

 

 • CAVU (kontinuální arteriovenózní ultrafiltrace) – u hyperhydratovaných pacientů
 • provádí se přes hemofiltr, který se proplachuje FR s Heparinem, množství (výdej) ultrafiltrátu se pohybuje cca mezi 2-5 l/24hod.
 • průběžně se vyšetřuje složení ultrafiltrátu a náhrada iontů odpovídá ztrátám (Na, Ca, Mg)
 • CAVH (kontinuální arteriovenózní hemofiltrace) – cílem je i odstranění odpadních produktů, určujícím faktorem je hodnota urey
 • rozdíl proti CAVU je v množství odfiltrované tekutiny (o 5-10 l/24 hod. a více)
 • větší je odstraňování odpadních produktů, ale i vyšší ztráty iontů, tekutiny se v průběhu hradí substitučním roztokem (ringer), náhrada je průběžná, odpovídá ztrátám podle přesného monitorování tekutin
 • CAV-HD (kontinuální arteriovenózní hemodialýza) – vhodné při vyšší potřebě eliminace dusíkatých látek
 • provádí se přes hemofiltr podobný dialyzátoru se vstupem pro substituční roztok, který podávaný přes hemofiltr přebírá funkci dialyzačního roztoku
 • současně dochází k odstraňování tekutin, ale menšího množství, doba provádění je závislá na klinickém stavu pacienta a laboratorních hodnotách

 

Peritoneální dialýza

 

 • metoda bez mimotělního oběhu, k očišťování krve se využívá peritoneum, neprovádí se jako akutní metoda !!!
 • do dutiny břišní je napuštěn dialyzační roztok, ultrafiltrace probíhá působením osmotického tlaku roztoku (je dán koncentrací glukózy) a je dána zjistitelná rozdílem hmotnosti napouštěného a vypouštěného vaku
 • roztoky se liší množstvím, různým složením, druh určuje lékař
 • podmínkou pro provádění peritoneální dialýzy je spolehlivé zhodnocení pacienta (nefrolog, psycholog, sestra), pacient musí být soběstačný, spolehlivý, s dostatečným IQ, musí mít dobré sociální zázemí a chtít spolupracovat
 • mezi výhody patří nezávislost na hemodialyzační stanici, méně přísná dietní opatření, méně hematologických komplikací a je fyziologičtější než HD
 • nevýhody jsou trvalá přítomnost katetru a tekutiny v dutině břišní, omezení koupání a aktivit

 

Dělení peritoneální dialýzy:

 • intermitentní – podobně jako klasická HD, probíhá 3x týdně 10-12 hod., v těchto intervalech je tekutina v dutině břišní, mimo intervaly je dutina břišní prázdná
 • kontinuální (CAPD) – dialyzační roztok je neustále v dutině břišní (ta nikdy není prázdná) a je měněn v pravidelných šestihodinových intervalech, výměnu provádí pacient sám, případně někdo z rodiny
 • pomocí cykleru (CCPD) – výměna dialyzačního roztoku je prováděna přístrojem (např. během noci)

 

 • peritoneální dialýza se zahajuje chirurgickým zavedením permanentního peritoneálního katetru, kvalitním zaškolením pacienta a rodiny, musí být kvalitní zpětná vazba a pravidelné kontroly
 • upravuje se domácí prostředí (skladování vaků, přiváží je a odváží firma v předem dohodnutých termínech)
 • musí být dodrženy tyto zásady:
  • čisté prostředí
  • během výměny zavřená okna a dveře, v místnosti omezit pohyb
  • všichni přítomní musí mít ústenku
  • před manipulací s katetrem desinfekce rukou a všech spojů
  • roztok ohřátý na 37°C, vak k napouštění vždy ve stejné výšce a napouštění by mělo trvat vždy stejnou dobu

 

Indikace a kontraindikace:

 • mezi indikace patří volba pacienta, netolerance klasické HD, nemožnost zajistit cévní vstup
 • mezi kontraindikace porušená celistvost peritonea, střevní onemocnění, nespolupracující pacient, nedostatečné sociální zázemí a nemožnost zajištění vhodného prostředí

 

Komplikace:

  • peritonitida – první známkou může být zkalený vypouštěný roztok (ATB jsou podávána nejen celkově, ale i v roztoku)
  • infekce ústí katetru, zalomení, ucpání katetru a změna jeho polohy
  • nedostatečná schopnost peritonea propouštět látky a vodu

 

Hemoperfuze

 

 • metoda, která nahrazuje funkci ledvin, pracuje s mimotělním oběhem a vychytává škodlivou látku na adsorbent, vylučuje škodlivé látky, které za normálních okolností vylučují játra
 • používá se přístroj jako na dialýzu, jen místo dialyzátoru je adsorbent
 • pracuje s mimotělním oběhem, nepoužívá se při ní dialyzační ani jiný roztok, v krvi je dostatečné množství antikoagulantu (přibližně 2x – 3x více než u HD)
 • krev proudí přes kapsli, ve které je škodlivá látka vychytávána na adsorbent, kapsle je nasycena přibližně za 3 hodiny (pak je nutné mimotělní oběh ukončit a pokud je třeba pokračovat s novou kapslí)
 • pozor je nutné sledovat hladinu trombocytů, kapsle vychytává i je
 • kapsle je buď z aktivního uhlí nebo umělé pryskyřice

Indikace a kontraindikace:

 • mezi indikace k zahájení hemoperfuze je otrava organofosfáty, tricyklickými antidepresivy (chlorpromazin), houbami, aj. = nedialyzovatelné látky, jaterní selhání, thyreotoxická krize
 • mezi kontraindikace patří hladina trombocytů pod 50 000, relativními jsou šokové a krvácivé stavy

 

Vybavení pro hemoperfuzi:

  • cévní přístup
  • přístroj na mimotělní oběh
  • kapsle, sety, roztok na proplach setů
  • antikoagulancia

 

Komplikace:

 • hypotenze, hypotermie, srážení, krvácivé projevy, neklid až agresivita pacienta při probouzení z bezvědomí
 • při hypotermii nelze pacienta ohřívat

 

 

Plasmaferéza

 

Aferézy:

 • obecné metody, které odstraňují určitou složku krve
 • jsou používány z důvodů terapeutických nebo za účelem dárcovství, mají mnoho technik a jsou finančně náročné

 

Plasmaferéza:

 • patří mezi aferézy, které pracují pouze s určitou složkou krve
 • konkrétně plasmaferéza pracuje s plasmou, kterou odstraní z krve, plasma je nahrazena buď infuzními roztoky nebo plasmou
 • využívá mimotělní oběh,odděluje z krve plasmu a na ni vázané škodlivé látky
 • je nutná antikoagulance, výměna až 5000 ml plasmy, ta může být hrazena roztoky, plasmou dárců a albuminem, vlastní očištěnou plasmou
 • využití u myastenie gravis

 

Dělení plasmaferézy:

 • centrifugační
 • jednorázový odběr = odebere se krev, v centrifuze se oddělí plasma a elementy se vrátí pacientovy (dárcovství)
 • mimotělním oběhem = krev odvedena do separátoru, kde je oddělena a elementy vráceny pacientovi
 • filtrační – krev protéká přes plasmafiltr, který je podobný dialyzátoru, plasmafiltr má pouze jeden vývod, odváděná plasma je sbírána do sběrného odpadního vaku

 

Komplikace:

 • hypotenze, hypokalcemie, hypotermie
 • alergické reakce, zvýšená srážlivost, krvácivost
 • kardiovaskulární a respirační komplikace, infekce

 

Úkoly sestry při mimotělním oběhu:

 

  • příprava a edukace pacienta
  • asistence při zajišťování cévního přístupu
  • ovládání přístrojového vybavení
  • trvalá přítomnost sestry
  • intenzivní monitorace
  • intenzivní péče
  • bilance tekutin
  • prevence hypotermie
  • rozpoznání a řešení problémů pacienta i technického vybavení
  • znalost metod a zajištění potřebného vybavení k nim
  • průběžná kontrola funkčnosti přístrojů
  • odběry
  • podávání léků a infuzí do venózního vstupu
  • dezinfekce přístroje

 

 

 

 

 

 

 

Eliminační metody krve
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jun 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...