… o všem, co vás zajímá

Reálný život zdravotníka

Reálný život zdravotníka

Novinky – fakta – události!

Zaměstnavatelé se z důvodu úspor snaží zdravotnické asistenty zaměstnávat, ale činnosti, které po nich požadují, jsou ve skutečnosti shodné s pracovní náplní všeobecné sestry. Mnozí asistenti pak na takové podmínky přistupují. Dosud se tak dělo především na lůžkových odděleních nemocnic.

a young nurse in operation dress with a syringe full of blood Nová personální vyhláška, která je v platnosti od dubna 2012, rozšířila tento nešvar také na ambulance. Nová norma totiž umožňuje (nikoliv nařizuje) v některých typech ambulancí nahradit všeobecnou sestru zdravotnickým asistentem. Úmyslem zákonodárce bylo využít asistenty především v těch typech ambulancí, kde všeobecná sestra vykonávala pouze

administrativní činnost a běžný kontakt s pacienty. Jak už to ale bývá, praxe je naprosto odlišná. Zdravotničtí asistenti začínají nahrazovat všeobecné sestry i tam, kde je nutné vykonávat specializované činnosti.

Navíc vznikl další nový fenomén. Zatímco v minulosti nastupovali noví zdravotničtí asistenti na jednotlivá pracoviště jako nová pracovní síla, často i z důvodu nedostatku sester, dnes se začínají objevovat snahy zaměnit stávající všeobecné sestry za, pro zaměstnavatele levnější, zdravotnické asistenty. Všem je jasné, že není možné propustit sestru a její místo obsadit zdravotnickým asistentem. Proto se někteří uchylují k přeřazování stávajících sester. Odborná kvalifikace takového zaměstnance nadále zůstává vysoká, nehrozí snížení kvality péče, zato hrozí snížení platového a mzdového ohodnocení zaměstnance, který na takové přeřazení přistoupí!

Kromě snížení finančního ohodnocení je dále nutné zdůraznit, že všeobecná sestra nemá kvalifikační předpoklady (odbornou způsobilost) vykonávat profesi zdravotnického asistenta! Mějte tedy na paměti, že taková pracovní smlouva je v podstatě neplatná!

Z logiky věci lze samozřejmě říci, že kvalifikace všeobecné sestry je vyšší než zdravotnického asistenta, a tudíž nemá žádný problém tuto činnost vykonávat, pokud na změnu „dobrovolně“ přistoupí. Legislativa to však vidí zcela jinak. Postavení a vzdělání zdravotnického asistenta je v systému specifické a není zaměnitelné. Rozdíly v odborné způsobilosti těchto dvou profesí a také porovnání jejich pracovních činností naleznete ve výkladu Mgr. Ivany Štěpánkové.

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků sleduje se znepokojením trend porušování zákona a velmi často nedobrovolné a nátlakové přeřazování všeobecných sester na zdravotnické asistenty. Z tohoto důvodu, ve spolupráci s vedením OSZSP ČR, požádala o opakovaný výklad Ministerstvo zdravotnictví. Stanovisko ministerstva potvrdilo výše zmiňovaný rozdíl v odborné způsobilosti a nezaměnitelnost těchto dvou profesí. Zároveň bylo apelováno na zaměstnance, aby na takovou změnu pracovní smlouvy nepřistupovali.

V současné době probíhá také dotazník mezi odborovými organizacemi, kde a v jakém rozsahu se tento trend projevuje. Bohužel, většina zaměstnanců z obavy ze ztráty zaměstnání odmítá přeřazení veřejně přiznat. Navíc, podle zjištění sekce nelékařů, k tomuto fenoménu dochází velmi často v nemocnicích, kde nepůsobí odborová organizace. Postižené všeobecné sestry nám tyto informace sdělují většinou individuálně a anonymně prostřednictvím e-mailů a vzkazů na sociálních sítích, kde má sekce nelékařů vlastní stránku.

Nenechte se natlačit do pozice zdravotnického asistenta! Pokud takové snahy zaznamenáte, okamžitě se obraťte na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR nebo přímo na členy sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Kontakty na nás naleznete na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz).

Podle www.oszsp.cz

Hygienici v Ústeckém kraji hlídají šíření infekcí v oblastech zasažených velkou vodou. Vyzývají obyvatele lokalit ležících podél Labe, aby dbali na mytí rukou. ČTK to včera řekl ředitel krajské hygienické stanice Josef Trmal.

ruce a voda Na stránkách krajské hygienické stanice najdou lidé pravidla základní hygieny po záplavách. Kromě mytí rukou je mezi nimi i ochrana kůže. „Je nutné používat ochranné prostředky, aby se lidé vyhnuli ohrožení leptospirózou,“ uvedl Trmal.
Hygienici také ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi hlídají nezávadnost pitné vody.„Rozhodně by lidé neměli pít vodu ze studen v obcích podél Labe,“ upozornil ředitel.

Kvůli záplavám jsou odstavené čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem, Děčíně a Hřensku, kvůli znečištění pramenišť zůstaly stovky domácností na Ústecku, Děčínsku, Litoměřicku a Teplicku bez pitné vody. „Voda je kontaminovaná a není vhodná ke konzumaci ani k osobní hygieně. Náhradní dodávka pitné vody je zajištěna prostřednictvím cisteren,“ řekla ČTK mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK) Iveta Kardianová.

V regionu podle Trmala zatím není problém s šířením nějaké infekce. „Po opadnutí vody bude opět nejdůležitější mýt si ruce, což je nejlepší ochrana před žloutenkou,“ uvedl Trmal. Po vstupu do domu či bytu by měli nejdříve lidé zkontrolovat stav potravin, zaplavené zlikvidovat a uzavřené konzervy důkladně omýt. Následujícím krokem je dezinfekce.

Z hlediska šíření infekcí bude podle Trmala nejdůležitější, aby voda opadla co nejrychleji. Větší výskyt komárů díky poměrně chladnému počasí nehrozí, doplnil Trmal.

ČTK

kapka krve

 1. Buď k sobě mírná, vlídná a laskavá.
 2. Uvědom si, že tvým úkolem je jen pomáhat druhým lidem a ne je zcela změnit. Změnit můžeš jen sama sebe, ale nikdy ne druhého člověka – ať jím je kdokoliv a ať je tvá snaha sebevětší.
 3. Najdi si své „útočiště“, tj. místo, kam by ses mohla uchýlit do klidu samoty ve chvíli, kdy naléhavě potřebuješ uklidnění.
 4. Druhým lidem na oddělení, svým spolupracovníkům a spolupracovnicími vedení buď oporou a povzbuzením. Neboj se je pochválit, když si to i třeba jen trochu zasluhují.
 5. Uvědom si, že je zcela přirozené tváří v tvář bolesti a utrpení, jehož jsme denně svědky, cítit se zcela bezmocnou a bezbrannou. Připusť si tuto myšlenku. Být pacientům a jejich příbuzným nablízku (být s nimi) a pečovat o ně je někdy mnohem důležitější než mnohé jiné.
 6. Snaž se změnit způsoby, jak to či ono děláš. Zkus to, co děláš, dělat pokaždé pokud možno jinak.
 7. Zkus poznat, jaký je rozdíl mezi dvěma různými způsoby naříkání: mezi tím, které zhoršuje beztak již těžkou situaci, a tím, které bolest a utrpení tiší.
 8. Když jdeš domů z práce, soustřeď se na něco dobrého a pěkného, co se ti podařilo v práci dnes udělat a raduj se z toho.
 9. Snaž se sama sebe neustále povzbuzovat a posilovat např. tím, že nebudeš vždy stejným způsobem (stereotypně, jen ryze technicky a zvykově, bezmyšlenkovitě) vykonávat své práce. Snaž se z vlastní iniciativy, z vlastní vůle a nikým nenucena něco udělat jinak – tvořivě.
 10. Využívej pravidelně povzbuzujícího vlivu přátelských vztahů v pracovním kolektivu i v jeho vedení jako zdroje sociální opory, jistoty a nadějného směřování života.
 1. Ve chvílích přestávek a volna, když přijdeš do styku se svými kolegyněmia kolegy, vyhýbej se jakémukoliv rozhovoru o úředních věcech a problémech v zaměstnání. Odpočiň si tím, že budete hovořit o věcech, které se netýkají vaší práce a vašeho „úředního“ styku.
 2. Plánuj si předem „chvíle útěku“ během týdne. Nedovol, aby to cokoliv tuto radost překazilo nebo ti ji někdo narušil.
 3. Nauč se raději říkat „rozhodla jsem se“ než „musím“ nebo „mám povinnost“, či „měla bych“. Podobně se nauč říkat raději „nechci“ než „nemohu“. Takto vedená osobní řeč sama k sobě pomáhá. Přesvědč se o tom.
 4. Nauč se říkat druhým lidem nejen „ano“, ale i „ne“. Když nikdy neřekneš „ne“, jakou hodnotu pak má asi tvé „ano“?
 5. Netečnost (apatie) a zdrženlivost (rezervovanost) ve vztazích s druhými lidmi je daleko nebezpečnější a nadělá více zla a hořkosti než připuštění si skutečnosti (reality), že více, než děláš, se opravdu udělat nedá. Připusť si to – uvědom si, že nejsi všemohoucí.
 6. Raduj se, hraj si a směj se – ráda!

kapka krve

Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s pracovní skupinou pro Transformaci nelékařských zdravotnických oborů pracují na změně zákona 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních).

Zrušení odborného dohledu

Zdůvodnění:

Odborný dohled v současném znění zákona je nejasný, protože postihuje několik rozdílných situací – rozdělení povolání do skupin bez a pod odborným dohledem, dále činnosti prováděné pod dohledem a odborný dohled před získáním specializace.

Povolání uvedená ve skupině pod odborným dohledem nemají možnost se dále rozvíjet, což vede k nezájmu o tato povolání, po ukončení vzdělání nemají zájem nastupovat do praxe. Pro zaměstnavatele je obtížné organizačně zajistit „odborný dohled“, zvláště v menších ZZ. Výkony pod odborným dohledem snižují prestiž některých povolání, proto bude nutné je upravit a nově stanovit činnosti, které mohou vykonávat samostatně a které např. za asistence.

Hlavní změny:

 • Ve struktuře zákona bude zrušeno rozdělení povolání pod odborným dohledem a bez odborného dohledu, budou vyjmenovány v jednom celku;
 • zrušení vydávání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu;
 • zrušení pojmu „odborný dohled“ (protože není přesně specifikován) a nahrazení přesnějšími definicemi, např. „odborné vedení“,„klinický dohled“, „adaptační proces“.

Registr zdravotnických pracovníků – úprava systému registrace

Zdůvodnění:

Současná registrace je administrativně a ekonomicky velice náročná. Systém shromažďuje zbytečná data, která je možné kontrolovat jiným způsobem. Kredity získané v průběhu celoživotní vzdělávání nesplnily očekávání, tj. že budou ukazatelem kvality vzdělávání. Registrace je nevyvážená – může jí získat čerstvý absolvent bez zkušeností a pro mnoho NLZP s dlouholetou praxí je někdy nedosažitelná, čímž jsou diskriminováni ve výkonu svého povolání.

Hlavní změny:

Je navrženo upravit systém registrace pro NLZP ve smyslu zjednodušení systému a snížení administrativní zátěže státu:

 • registrace NLZP bez vazby na „výkon povolání bez odborného dohledu“;
 • kontrolu CžV převést na zaměstnavatele, eventuálně odborné společnosti;
 • zrušení zkoušky k vydání osvědčení bez odborného dohledu včetně zkušební komise;
 • konkrétní úprava systému registrace bude řešena v souladu se zákonem o zdravotních službách.

Celoživotní vzdělávání – převedení odpovědnosti na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti

Zdůvodnění:

Výkon povolání bez odborného dohledu byl vázán na splnění několika podmínek. Hlavní podmínkou bylo splnění počtu kreditů v CžV s následnou kontrolou každého NLZP státem (MZ – Uznávací jednotka Brno s NCO NZO Brno). Po jednáních se zástupci managementu ZZ navrhujeme převést odpovědnost za CžV na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti. Důvodem je snížení administrativní zátěže a kontroly CžV ministerstvem. Sami zaměstnavatelé mají již nyní nastaven systém vzdělávání pro zaměstnance, mohou lépe regulovat jejich vzdělávání a určit, jaké vzdělávání pro ně bude potřebné. Odpovědnost za kontrolu a kvalitu CžV přenést na odborné společnosti.

Hlavní změny:

 • CžV zůstane povinností NLZP;
 • odpovědnost za plnění CžV bude přenesena na zaměstnance a zaměstnavatele, zaměstnavatel bude mít zákonem stanovenou povinnost umožnit každému zaměstnanci CžV;
 • zrušení vyhlášky o kreditním systému – návrh na stanovení CžV v minimálním počtu hodin ročně (obdobně jako v zákoně o sociálních službách);
 • bude nastaven systém průběžného udržování získaných kompetencí (např. inovačními kurzy) jako povinnost pro výkon některých činností (např. KPR) ;
 • budou stanoveny podmínky pro samostatný výkon povolání OSVČ („licence“);
 • definování profesních organizací a posílení jejich kontrolní role v CžV.

Snadnější prostupnost kvalifikačního a specializačního vzdělávání

Zdůvodnění:

Záměr započítávání dříve absolvovaného studia vychází i z navrhovaných reformních kroků MŠMT. Tímto opatřením předpokládáme časové i finanční úspory při získávání odborné nebo specializované způsobilosti. Např. do Bc. studia bude možné započíst některé části studia absolvované na VOŠ (zkrátí se délka přípravy). Zároveň tím bude umožněn rychlejší vstup potřebných zdravotnických povolání do praxe. Prostupností lze řešit i případný nedostatek chybějících profesí ve ZZ.

Hlavní změny:

 • Vytvoření nových a úprava stávajících rámcových vzdělávacích a studijních programů ve spolupráci s MŠMT a vzdělavateli tak, aby bylo možné započtení dříve absolvovaného studia a případné doplnění části vzdělávacího či studijního programu např. kombinovanou formou, a to i v rámci rekvalifikace a mobility pracovních sil, využít modulový systém specializačního vzdělávání;
 • prostupnost konkrétních povolání s vyšším vzděláním do nižších bude legislativně ošetřena v příloze zákona.

Specializační vzdělávání také v navazujících magisterských programech

Zdůvodnění:

V současné době jsou některé specializace uskutečňovány v navazujících magisterských programech. Zvyklým postupem akreditační komise MŠMT je, aby byly nejprve akreditovány studijní programy pro prezenční formu studia a následně pro formu kombinovanou. Tento systém je nevyhovující pro navazující zdravotnické studijní programy (především specializační). Problémem je absence odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Absolventi neprodleně po získání odborného vzdělání (bez odpovídající odborné praxe) přecházejí do programu specializačního vzdělávání, aniž by poznali vystudovaný obor v praxi. Domníváme se, že je nutné do specializačních studijních programů vstupovat až po určité době výkonu praxe. Z tohoto důvodu doporučujeme specializační vzdělávání uskutečňovat v kombinovaných formách studia, a to při současném výkonu příslušného povolání ve ZZ. MZ směrem k MŠMT by měl být v roli zadavatele studijních programů.

Hlavní změny:

 • navazující Mgr. specializační studia budou preferována v kombinovaných formách (nutno projednat s MŠMT);
 • ve vybraných oborech budou Mgr. studia koncipována jako specializační vzdělávání nebo vzdělávání pro rozšíření určitých kompetencí;
 • vyřešit problematiku odborné praxe před vstupem do navazujícího specializačního studia;
 • specializační vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb. v akreditovaných zařízeních zůstane zachováno souběžně s Mgr. specializačním vzděláváním z důvodů umožnění vstupu do SV absolventům všech úrovní kvalifikačního vzdělávání, kteří získali kvalifikaci před účinností nového novelizovaného zákona.

Akreditace a akreditační komise-flexibilnější a přitom více individualizovaný systém

Zdůvodnění:

Počet zdravotnických povolání je v současné podobě zákona 41, z toho je 27 povolání, ve kterých NLZP vykonávají činnosti bez odborného dohledu a dalších 14 povolání pod odborným dohledem. Rozmanitost činností těchto povolání je široká (od pomocných až po specializovaná s vysokoškolským vzděláním). Tím se stává, že v zasedání jedné velké komise se neefektivně účastní všichni členové akreditační komise místo toho, aby se zaměřili pouze na povolání, které vykonávají či znají. Doporučujeme proto, vytvořit akreditační komise pro tematicky blízká povolání (např. u lékařských oborů je pro každý obor jedna). Tím se práce akreditační komise zkvalitní a zefektivní, současně však nenaroste administrativní zátěž, resp. se domníváme, že se sníží a úprava tak nebude znamenat navýšení nákladů.

Hlavní změny:

 • Navrhujeme vznik více akreditačních komisí dle charakteru povolání NLZP – např. skupiny ošetřovatelských povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, technických povolání, sociálně – psychologických, fyzioterapeutů, laboratorních a zubních povolání. Předpokládaný počet je max. 8 skupin.

 

 

 

sestricka.com Sestřička se hodně často objevuje na televizní obrazovce. Nejčastěji v nějakém „stupidním“ seriálu a má jedinou myšlenku- jak ulovit nějakého doktora. Po celou službu pak ještě řeší své osobní problémy, pohybuje se mezi ambulancí, oddělením, jednotkou intenzivní péče, operačním sálem a ještě k tomu slouží 24 hodinové služby. Takto se zlehčuje práce zdravotních sester. Skutečnost je ale jiná. Přesto většina sester je stále profesionální, milá, vstřícná a za všech situací usměvavá.

Obrať tvář k slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ (E. Hemingway)

Povolání zdravotní sestry bylo, je a vždy bude nejen fyzicky náročné, ale především se sebou přináší velkou psychickou zátěž.

Sestry tvoří v českém zdravotnictví velkou skupinu zdravotnických odborníků s nezastupitelnou rolí v oblasti zdravotní péče. Stále častěji se ocitají v popředí pozornosti jako klíčový zdroj zajištění kvalitní ošetřovatelské péče. Jejich vzdělávání je nezbytné, aby se mohly uplatnit v oblasti podpory zdraví a prevence onemocnění, aby se mohly podílet na práci v multidisciplinárních týmech, na přiblížení zdravotnických služeb místu, kde lidé žijí a pracují, na rovnosti přístupu k péči a na rozvoji společnosti.

Zdravotní sestry, které si zvolily své povolání, mívají velmi podobnou motivaci a tou je pomáhat druhým lidem. Do své profese vstupují sestry s nadšením a s mnoha ideály. Postupem času však zjišťují, jak velkému výkonovému i emočnímu nasazení jsou vystaveny. Poměr mezi tím, co sestra vloží do své práce a ziskem z ní se může stát nerovným. Sestra pak více ze sebe více vydává, než dostává a emoční či osobní zisk z práce pak nemusí být tak velký, jak sestra očekávala.

Zátěž, která plyne z intenzivního zabývání se lidmi, kteří sami jsou ve stresu, klade vysoké nároky na osobnost sestry. Od sestry se očekává, že kromě odborné náplně práce bude také schopná pomáhat nemocnému zvládat jeho těžkou situaci. V konfrontaci s často tragickými lidskými osudy se sestry mohou cítit bezmocné. Sestra se setkává při své práci více s těžkými chvílemi života, než s chvílemi radostnými. I přes veškerou psychickou i fyzickou zátěž je toto povolání stále přitažlivé a mnoho sester ho považuje za své poslání, ve kterém vidí smysl a setrvává v něm i přes jeho náročnost a nedostatečné platové ocenění.

S čím sestra nejčastěji pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou injekční stříkačky, dlahy, teploměry, tlakoměry a další měřicí a diagnostické přístroje, pomůcky pro odběr krve, pro výtěry a pro další druhy vyšetření, obvazová technika, dezinfekční prostředky, šikovné ruce a vlídné slovo.

Jaké stresové faktory ovlivňují sestry v jejich práci?

Určitě jedním z faktorů je, s jakými lidmi sestra pracuje. Jak se k ní chovají kolegyně, staniční sestra, lékaři a jakým způsobem mezi sebou komunikují. Velkou psychickou zátěž pro sestry představuje umírání a smrt. Občas sestra může mít pocit selhání ve spojení s bezmocností. Je vůbec možné, aby se tyto prožitky neodrazily v partnerském a rodinném životě sestry? Je možné, aby sestra přišla domů, zapomněla na pohnuté osudy svých nemocných a stala se z ní „pouze“ manželka, maminka, přítelkyně? Často přichází situace, kdy má sestra pocit, že pokud se chce plně věnovat své profesi, odbývá tím svou rodinu a nemůže být dobrou matkou a manželkou. Tento konflikt rolí může vést k frustraci a pocitům vlastní neschopnosti. Pocit marnosti může vést až k syndromu vyhoření.

 

Věřím, že si každá sestra umí najít to své slunce, ke kterému by se mohla obrátit, a které by ji zbavilo stínů, které ji tíží.

 

Mezinárodní den ošetřovatelstvím který slavíme 12. května, je připomínkou narození její zakladatelky Florence Nightingale (12. května 1820 – 13. srpna 1910).

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“                    Florence Nightingale

Florence s lampou-sestricka.com

Florence Nightingale byla známá jako „Dáma s lucernou,“ a dodnes je jednou z nejznámějších zdravotních sester na světě. Anglická ošetřovatelka, spisovatelka a průkopnice srovnávací lékařské statistiky byla legendou své doby. Krymská válka, která ji proslavila, byla jen dvouletou epizodou v jejích devadesáti letech života. Narodila se v Itálii 12. května 1820 ve Florencii, po které dostala i své jméno.

Největším úspěchem Florence Nightingale bylo povznesení ošetřovatelství na respektované povolání, zvláště u žen. V roce 1860 na základě příspěvků z fondu Nightingale založila školu pro ošetřovatelky u nemocnice St Thomas. Paní Sarah Wardroperová, vedoucí ošetřovatelek této nemocnice, se stala ředitelkou nové školy. Začínající sestry navštěvovaly roční školení, které zahrnovalo teoretické kurzy, ale převážně se zakládalo na tvrdé práci pod dohledem zkušené sestry. „Slečna Nightingaleová“, jak jí říkaly sestry, podrobně zkoumala zápisky a zprávy školicích sester.

Florence se zajímala o sociální otázky, navštěvovala nemocné v místních vesnicích, prohlížela si nemocnice a kladla otázky o ošetřovatelství. Její rodiče jí však zabránili stát se ošetřovatelkou. Tato profese se v polovině 19. století se nepokládala za vhodnou pro vzdělanou ženu. Zatímco rodinný konflikt o její budoucnosti zůstal nerozřešen, rozhodlo se, že pojede na okružní cestu po Evropě s několika rodinnými přáteli, Charlesem a Selinou Bracebridgeovými. Všichni tři cestovali do Itálie, Egypta a Řecka. Zpět se vraceli Německem, kde navštívili nemocnici a školu pro jáhenky pastora Theodora Fliednera v Kaiserswerthu blízko Düsseldorfu. Hned následující ro kse Florence Nightingale vrátila do Kaiserswerthu a absolvovala tříměsíční ošetřovatelský kurz. To jí umožnila nastoupit roku 1853 na prázdné místo ředitelky zařízení pro nemocné dámy v Harley Streetč. 1 v Londýně.

Od roku 1872 se Florence Nightingale více věnovala organizaci školy a téměř ročně po dalších třicet let psala otevřené dopisy ošetřovatelkám a nováčkům, aby jim poradila a vzbudila jejich zájem o toto povolání.. Po ukončení kurzu dávala sestrám knihy a zvala je na čaj. Vyškolené sestry byly rozesílány do nemocnic po celé Británii i v zahraničí, kde pracovaly jako ošetřovatelky a současně zakládaly školy po londýnském vzoru.

V roce 1860 byla pak publikována kniha Poznámky o ošetřovatelství, jedno z nejlepších děl slečny Nightingale. Předkládá principy ošetřovatelství- svědomité pozorování a vnímavost k pacientovým potřebám. Poznámky byly přeloženy do jedenácti jazyků a vycházejí dodnes.

Florence Nightingaleová a její publikace o nemocničním plánování a organizaci měly hluboký vliv v Anglii i ve světě. Podobně jako její přítel, zdravotní reformátor Edwin Chadwick, byla přesvědčena, že infekce vzniká spontánně ve špinavých a špatně větraných objektech. Tento omyl přesto vedl ke zlepšení hygienických poměrů a dospělo se k zdravějším podmínkám v bydlení i práci.

Florence_Nightingale- sestricka.com Ačkoliv byla Florence Nightingale po mnoho let upoutaná na lůžko, neúnavně vedla kampaně za zlepšení veřejné zdraví. Celkem publikovala 200 knih, zpráv a brožur. V roce 1883 obdržela řád, jako uznání své činnosti od královny Viktorie. Ve stáří pak byla vyznamenána mnoha cenami včetně řádu za zásluhy (1907), a stala se tak jeho první nositelkou. Zemřela doma ve věku devadesáti let 13. srpna 1910 a podle svého přání byla pohřbena v kostele svaté Markéty v Embley.

Její prozíravé reformy ovlivnily podstatu moderní zdravotní péče a její spisy doposud slouží jako zdroje informací pro zdravotní sestry, manažery i úředníky.

Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale.

Sestřička.com přeje hezký svátek všem sestrám, ale nejen jim! Nesmíme zapomínat i na další pracovníky ošetřovatelského týmu: zdravotnické asistenty a asisentky, sanitáře a sanitárky a ošetřovatelky, bez nich by to nešlo…..všichni si zaslouží ocenění za jejich náročnou práci!

sestřička.com

„Vždy a za všech okolností je oddaná, poslušná, vzdělaná a věrná lékařům a pacientům. Sestra však není kůň, sluha ani obecní policista,“ slova Florence Nightingale.

Mezinárodní den sester a ošetřovatelství, který slavíme 12. května, je připomínkou velikého díla zakladatelky ošetřovatelství Florence Nightingale.

Původně pracovala v nemocnici jako dobrovolnice. Organizovala ošetřování britských vojáků. Kladla důraz na světlo, teplo, čistý vzduch, čistotu a klid. Nevěřila v existenci mikroorganismů. Podařilo se jí snížit úmrtnost ze 40% na 2%. V roce 1860 založila ošetřovatelskou školu. Existovala škola pro platící na 2 roky (dcery z bohatých rodin), pro neplatící na 1 rok a ty to měli pak jako povolání. Byla tou, která stanovila náplň práce sestry, její zodpovědnost a samostatnou roli. Je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství, která se zasloužila o rozvoj a zlepšení zdravotní péče v 19. a 20. století po celém světě.

Zajímavost: 12.květen připadá také na den CFS (chronický únavový a imunitní dysfunkční syndrom), kterým trpěla dle dostupných zdrojů také Florence Nightingale a mnoho let byla upoutána na lůžko.

V tento den děkujeme všem, kteří se dokáží starat o druhé.

 

V každodenním životě používáme často slovo zdraví. Každý člověk přiřazuje zdraví významnou hodnotu, která mu umožňuje pracovat a realizovat své plány. Zdraví je jedno ze základních práv člověka a mělo být u každého jedince v hierarchii hodnot na prvním místě. Je tedy třeba, aby si sestry uvědomily, že zdraví rozhodně není samozřejmostí a proto je nutné o něj správným způsobem pečovat a to ještě dříve, než se objeví zdravotní problémy.

zdravotní sestra Mnoho sester si jistě uvědomuje důležitost prevence a chápou, že je nutné nemocem předcházet. Také jsou si vědomy, že preventivní opatření vedou ke zvýšení kvality životaPřesto však existují sestry, které si myslí, že pokud nemají žádné potíže a cítí se zdravé, není nutné navštěvovat lékaře, a co víc, některé i věří, že jim daná nemoc nehrozí. Proto hlavní úlohu hraje výchova ke zdraví, která spočívá ve změně chování sester a v nutnosti přechodu z oblasti léčení nemocí do oblasti podpory zdraví i prevence.

Při výkonu svého povolání jsou sestry vystavovány různým škodlivým vlivům, které se mohou více či méně podílet na jejich zdravotním stavu. Sestry by si měly uvědomit, které situace pro ně mohou být rizikové a rozhodně není radno je podceňovat. Zejména mladší sestry si dostatečně neuvědomují, že jim hrozí nebezpečí.

Práce sestry je velice náročná, často slouží dvanáctihodinové směny, ráno musí brzy vstávat, cítí se unavené, je narušený jejich cyklus bdění a spánku, zejména po nočních službách, během jedné směny nachodí mnoho kilometrů, jsou na ně kladeny vysoké nároky, které musí během dne stihnout, aj.

 • Zásady péče o vlastní zdraví u sester

Velký podíl na zdraví sestry má životní styl. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že sestry nejčastěji pečují o své zdraví minimálně nebo průměrně.

 • Jezte pravidelně ovoce, zeleninu, ryby, stravu s obsahem vlákniny a vyhýbejte se tučným jídlům

Je důležité, nejen co jíme, ale i v jakém množství, protože nevhodné potraviny vedou k poškození zdraví.

 • Jezte pravidelně alespoň 3 hlavní jídla denně

Mezi pravidla, která by měla být dodržována celý život, patří pravidelnost v přijímání 3 hlavních jídel, tedy snídaně, oběda i večeře, což je největším prohřeškem u sester, které jí nepravidelně a nedodržují přestávky na jídlo. Není výjimkou, že u sester je prvním jídlem až večeře, právě často z důvodu nedostatku času. Důležité je však i stravování při noční směně.

 • Najděte si čas na jídlo v průběhu směny

Sestry často mají nedostatek času na jídlo a pitný režim během služby, což plyne z nepravidelných přestávek. Pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti jsou důležité živiny získané z potravy.

 • Dodržujte pitný režim

Pitný režim by měl vždy začít ráno a pokračovat celý den Denní příjem tekutin by měl být alespoň 2,5 l. Hydratace organismu je důležitým předpokladem pro život, protože pokud je v organizmu nedostatek tekutin, začínají se objevovat negativní fyzické projevy. Mezi doporučované tekutiny patří bylinkové čaje, voda, minerálky či přírodní ovocné šťávy. Hlavní zásadou je dostatečné množství během dne. Není však vhodné přijímat najednou velké množství tekutin, na který náš organismus zareaguje zvýšeným vylučováním. U sester je pitný režim dle průzkumů až na dolní hranici a to cca 1,5l za den. Sestry také často pijí větší množství kávy, kterou však nelze započítávat do pitného režimu.

 • Pečujte o dolní končetiny

S péčí o vlastní zdraví úzce souvisí i péče o dolní končetinyU profese sestry jsou dolní končetiny značně přetěžovány, proto je nutná péče i o ně. Ta spočívá zejména ve volbě vhodné zdravotní obuvi. Kromě vhodné obuvi je dále příhodné, aby si sestry v rámci prevence dávaly dolní končetiny do zvýšené polohy, kdykoliv je to jen možné. Zároveň by měly používat  stahovací punčochy.

 • Ve volném čase se věnujte volnočasovým aktivitám

Vlivem fyzicky namáhavé práce u sester může dojít k poklesu pohybové aktivity ve volném čase. I když nedostatek pohybu ve volném čase je určitým paradoxem, protože sestry během směny nachodí mnoho kilometrů. V tomto případě je nutné odlišit pracovní zátěž a relaxační pohyby.

 • Najděte si volný čas sami pro sebe, aby jste se mohli uvolnit, odpočinout si a načerpat novou sílu
 • Odpočívejte v prostředí, které je Vám příjemné

Při odpočinku dochází ke svalové relaxaci bez emočního vypětí, při němž následuje uvolnění těla.

 • Spěte alespoň 8 hodin denně

Při práci ve zdravotnictví je narušený cyklus spánku. Je prokázáno, že po nočních směnách je spánek kratší a neplnohodnotný. Problém spočívá i v brzkých nástupech na směnu, kdy je narušeno fyziologické vstávání. Možné problémy související se spánkem se dále projevují na celkové kondici, protože sestry již jako unavené vstávají, cítí se vyčerpané, mohou být podrážděné, ale i nepozorné s čímž souvisí zvýšené riziko pracovních úrazů.

 • Chraňte své zdraví při manipulaci s pacientem

Ženy ze zákona nesmí zvedat břemena, která váží více než 15 kg, ale to se nevztahuje na manipulaci s pacientem. Zákon totiž pacienta nepovažuje za břemeno, proto není výjimkou, že sestra, která váží například 60 kg, manipuluje s pacientem jednou tak těžkým.

 • Dbejte na správné držení těla

Základem pro manipulaci s břemeny je, postavit se co nejblíže k pacientovi nebo předmětu. Před zdvihnutím je důležité rozšířit postoj, pro zajištění stability a ohnout se v oblasti bederní páteře a kolenních kloubů. Dále je důležité nastavit výšku pracovního prostoru do výše těžiště. Při tahání těžkých břemen se doporučuje předsunout jednu nohu dopředu a využívat svalovou sílu dolních končetin. Pro ochranu vlastního zdraví sestry je také důležité využívat horní končetiny jako páky a vyhýbat se práci proti gravitaci.

 • Pěstujte přátelské vztahy na pracovišti a zlepšujte své komunikační schopnosti

Autorka: Gabriela Roubalová

Použité zdroje:

 1. GROFOVÁ, Z. Nutriční podpora – praktický rádce pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 237 s. ISBN 978-80-247-1868-2.
 2. KRIŠKOVÁ, A. et al. Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2001. 804 s. ISBN 80-8063-087-9.
 3. KUKAČKA, V. Udržitelnost zdraví. 1.vyd. České Budějovice: ZF JCU, 2010.228. ISBN 978-80-7394-217-5.
 4. LUKEŠOVÁ, R. – HUDÁČKOVÁ, A. Sestra a její péče o vlastní zdraví, vliv na péči o nemocné.In Nové trendy v ošetřovatelství VI: Sborník z příspěvků s mezinárodní účastí VI Jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta. Katedra ošetřovatelství, 2007. s. 204 – 215. ISBN 978-80-7040-992-3.
 5. MACHOVÁ,J . – KUBÁTOVÁ, D. et al. Výchova ke zdraví pro učitele. 1.vyd. Ústí nad  Labem: PF UJEP, 2006. 250 s. ISBN 80-7044-768-0.
 6. MIKŠOVÁ, Z. et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 7. PAVLÍČKOVÁ, J. Fakta o jídle a zdraví. Sestra, 2010, roč. 20, č. 4, s. 68. ISSN 1210- 0404.
 8. RADVANOVÁ, A. – BAUEROVÁ, M. Stravování v noční směně  – při třísměnném provozu. Sestra, 2006, roč. 16, č. 6, s. 21. ISSN 1210-0404.
 9. REINDLOVÁ, V. – BOGÁROVÁ, S. Přetížení zdravotnického pracovníka – ano, nebo ne?. Sestra, 2007, roč. 17, č.12, s. 22-23. ISSN 1210-0404.
 10. STARNOVSKÁ, T. Pitný režim. Sestra, 2003, roč.13 , č. 10. s. 42 – 43. ISSN 1210 – 0404.
 11. SÝKOROVÁ, A. Spánek a jeho poruchy. Sestra, 2006, roč. 16, č. 4, s. 22. ISSN 1210- 0404.
 12. ŠLÁGR, J. Lékařské požadavky na zdravotně nezávadné obouvání [online]. rok neuveden, [cit 2010-10-16]. Dostupné z: http://webnet.wz.cz/nem_priz/zdrava_obuv.html
 13. ŽIDKOVÁ, Z. Životospráva sálových sester. Sestra, 2010, roč. 20, č. 2, s. 40 – 41. ISSN 1210 – 0404.

 

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jun 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...
Nejčtenější články