… o všem, co vás zajímá

Respirační insuficience:

 • patologický stav, kdy osoba dýchající atmosférický vzduch má paO2 pod 8 kPa při normokapnii nebo hyperkapnii
 • na životě nemocného ohrožuje zejména hypoxie, kdy po zástavě výměny krevních plynů dochází k laktátové acidóze a jejím následkům
 • nedostatečná výměna dýchacích plynů spojená se sníženým dodáním kyslíku tkáním
 • je charakterizována akutní nedostatečností plicní ventilace se současně se rozvíjející hypoxií a hyperkapnií

Dělení respirační insuficience:

 • akutní – náhlá porucha výměny plynů, kdy nastává rychlá hypoxémie a hyperkapnie a nemocný je v akutním ohrožení života
 • chronická – dlouhodobě se rozvíjející onemocnění plic a bronchů
 • parciální – jako izolovaná hypoxémie s normokapnií nebo hypokapnií
 • globální – jako kombinace hypoxémie a hyperkapnie
 • latentní – vyskytující se jen při zvýšené námaze (patologické hodnoty krevních plynů)
 • manifestní – vyskytuje se i v klidu (patologické hodnoty krevních plynů)
 • kompenzovaná – kdy je pH v mezích bez známek respirační acidózy
 • dekompenzovaná – s hodnotou pH pod 7,3 s respirační acidózou

 

Ventilační selhání:

 • selhání činnosti „svalové pumpy“ (hrudní koš, dýchací svaly, neuromuskulární spojení) vedoucí k nedostatečné alveolární ventilaci a následné hypoxémii s hyperkapnií
 • vede k němu rovněž obstrukce DC (paCO2 je ukazatelem přiměřenosti ventilace)

Oxygenační selhání:

 • porucha oxygenační funkce plic, tj. porucha na úrovni alveolární výměny plynů (mezi alveolem a plicní kapilárou) vedoucí primárně k hypoxémii (paO2 je ukazatelem oxygenační funkce plic)

 

Příčiny respirační insuficience:

 • příčiny parciální jsou poruchou na úrovni alveolus – plicní kapilára:
  • nerovnoměrná alveolární ventilace – atelektáza, pneumonie, lehčí stavy akutního astmatu
  • porucha difúze – intersticiální plicní procesy, kardiogenní plicní edém, časné stádium ARDS a ALI (akutní plicní postižení)
  • porucha perfúze – plicní embolizace, plicní zkraty, primární onemocnění plicního kapilárního řečiště
 • příčiny globální jsou poruchou vedoucí k alveolární hypoventilaci:
  • plicní příčiny – CHOPN, těžké akutní astma, jiné příčiny akutní obstrukce DC, ARDS
  • mimoplicní příčiny – porucha na úrovni CNS, periferních nervů, nervosvalového spojení, dýchacích svalů, hrudní stěny, pleury, pohrudniční dutiny
 • příčiny podle místa vzniku:
  • CNS – úrazy, spontánní krvácení, ischemické příčiny, nádory, záněty, intoxikace a lékové útlumy, poliomyelitis, vysoké míšní léze, degenerativní a demyelizační procesy
  • Nervosvalový přenos – myastenie a jiné myopatie, polyneuritidy a polyradikuloneuritidy, tetanus, botulismus, svalová relaxancia, výrazné iontové změny, organofosfáty
  • Hrudník a pleura – svalová dystrofie, kyfoskolióza, traumata hrudníku, popáleniny hrudní stěny, fibrózy hrudní stěny, PNO
  • Obstrukce DC – zapadlý jazyk, syndrom spánkové apnoe, aspirace krve, zvratků a cizích těles, laryngospasmus a bronchospasmus, záněty DC (epiglotitis, laryngitis, peritoneální a parafaryngeální abscesy, záškrt), tumory DC, stenózy DC, otok DC, poranění či útlak nervus larygeus recurrens, přímá poranění DC, útlak DC hematomem
  • Plíce – astma, záněty plic, ARDS, atelektázy, kontuze, nedostatek surfaktantu
  • Kardiovaskulární příčiny – kardiogenní plicní edém, plicní embolizace

 

AKUTNÍ DECHOVÁ NEDOSTATEČNOST

DOWNES SCORE

hodnocení stupně dechové nedostatečnosti při obstrukci HCD

Příznaky 0 bodů 1 bod 2 body
Dýchací šelesty Normální Drsné Oslabené
Stridor Není Inspirační Smíšený
Kašel Není Drsný Štěkavý
Zatahování mezižebří Není Zatahování jugula, nadklíčkových jamek, alární souhyb Jako v bodě 1+ zatahování podžebří a mezižebří
Cyanóza Není Přítomna při FiO2 20% Přítomna při FiO2 40%

 

Hodnocení:

4 – 7 bodů Snížená průchodnost HCD
7 a více bodů (+laboratorní hodnoty paCO2 6,0 kPa více a paO2 9,3 kPa a méně) projevy akutní dechové nedostatečnosti, které jsou indikací k endotracheální intubaci a UPV

hodnocení stupně dechové nedostatečnosti při obstrukci DCD

Příznaky 0 bodů 1 bod 2 body
Dýchací šelesty normální oslabené Neslyšitelné
Zapojení pomocných dýchacích svalů Není Mírné Maximální
Vrzoty, pískoty ve výdechu Nejsou Ojedinělé Maximální
Stav vědomí Normální Útlum – neklid Bezvědomí
Cyanóza Není Přítomna při FiO2 20% Přítomna při FiO2 40%
paO2 9,3 – 13,3 kPa 9,3 kPa 9,3 kPa

 

Hodnocení:

5 – 7 bodů a více Snížená průchodnost DDC
7 bodů a více Intubace, laváž DC, UPV

 

Akutní dechová nedostatečnost, ARDS

   • je definována jako difúzní buněčná dysfunkce plicního parenchymu vyvolaná faktory, které jsou součástí celkové zánětlivé reakce organismu na přímé či nepřímé poškození (inzult)
 • vlastní syndrom je pak charakterizován abnormálním nálezem v hodnotách krevních plynů a typickým RTG obrazem plic (bilaterální infiltráty tzv. „sněhová bouře“)
 • podle nálezů jsou definovány dvě základní klinické jednotky ALI (akutní plicní postižení) a ARDS (akutní respirační distress syndrom)
 • IRDS = infant respiratory distress syndrom, je obdobný syndrom jako ARDS vyskytující se u nezralých novorozenců

 

Etiologie, příčiny:

 • mezi příčiny, které přímo poškozují plíce patří:
 • aspirace
 • tonutí
 • toxická inhalace
 • kontuze plic
 • difuzní plicní infekce (bakteriální, virová, …)
 • mezi příčiny, které nepřímo poškozují plíce patří:
 • šokové stavy, popáleniny
 • porodnické příhody
 • septický syndrom
 • polytraumata bez primárního poranění hrudníku
 • DIC, masivní transfuze
 • Kardiopulmonální by-pass
 • Jiné – pankreatitis, malignity, eklampsie, chemoterapie, …..

 

Patogeneze:

 • z hlediska časového průběhu rozlišujeme tři fáze
 1. fáze časná (akutní) – doba trvání jsou hodiny až dny, stimulace makrofágů k produkci mediátorů zánětu, agregace neutrofilů v plicních kapilárách, edém, zvýšení plicní permeability, vznik plicní hypertenze
 2. subakutní fáze – trvá dny až týdny, stimulace fibroblastů, kapilární obstrukce v důsledku poškození epitelu a porušené rovnováhy mezi koagulací a fibrinolýzou, snížení produkce surfaktantu
 3. chronická fáze – trvá týdny až měsíce, proliferativní změny, fibrotická transformace plic, depozita hyalinních membrán, remodelace plicního parenchymu

 

Diagnostika:

 • stanoví se na základě anamnézy, klinického stavu a pomocných vyšetření
 • RTG plic, laboratorní vyšetření krevních plynů a ABR, snížený dechový objem
 • nepřítomnost levostranného selhávání (RTG, tlak v plicnici v zaklínění pod 18mm Hg)

Klinický obraz:

 • dyspnoe, tachypnoe, tachykardie, cyanóza, pokles plicní poddajnosti
 • snížení objemu vzdušné plicní tkáně edémem, snížení plicní poddajnosti, zvýšený odpor v DC
 • nepoměr mezi ventilací a perfuzí, zvětšení mrtvého prostoru
 • zhoršené okysličení orgánů se projevuje poruchou jejich funkce ( nejcitlivější je mozková tkáň )
 • neklid, úzkost, porucha vědomí ( somnolence – sopor až kóma )

 

Léčba:

 • dosud nebyl přijat standardní postup léčby, neexistuje látka, která by byla jednoznačně doporučena
 • skládá se z radikálního odstranění vyvolávající příčiny, podpory plicních funkcí, péčí o oběh, ATB, pronační poloha, NO
 • odstranění vyvolávající příčiny – léčba astmatu, PNO, popálenin, intoxikace, sepse, porodnických komplikací, …
 • oxygenoterapie – u lehčích forem neinvazivní, u těžších forem UPV s PEEPem (zabraňuje zkolabování alveol na konci expiria, zlepšuje plicní mechaniku, optimální je hodnota, která nejvíc zvýší dodávku O2 a zároveň nevede k poškození vysokým tlakem)
 • UPV – s PEEPem, analgosedace, pokud to jde bez relaxancií, preferuje se PVC + PEEP kolem 1-1,7 kPa, nižší dechové objemy (6ml/kg) a nižší frekvence (8-12 /min) co nejnižší FiO2, „baby lungs“ = dětská plíce (prodloužení doby inspiria k expiriu), permisivní hyperkapnie
 • PEEP – endexpirační tlak zabraňuje zkolabování alveol na konci expiria, zlepšuje plicní mechaniku, optimální je hodnota, která nejvíc zvýší dodávku O2 a zároveň nevede k poškození vysokým tlakem
 • Kvalitní preoxygenace – 100% O2 na přechodnou dobu 40 sekund se zvýší inspirační tlak na 4 kPa, tím se otevřou zkolabované alveoly, tlak se postupně snižuje, alveoly se udrží otevřené pomocí zvýšeného PEEPu (PEEP 24 kPa = vysoký tlak s pomalou frekvencí 4 – 6/min)
 • Permisivní hyperkapnie – ventilační strategie s cílem ochrany plicního parenchymu za cenu tolerance hyperkapnie a posunu pH na kyselou stranu (pH do 7,25)
 • Pronační poloha – poloha na břiše u pacientů s UPV a dlouhodobě ležících, kdy se touto metodou provzdušňují dolní laloky plic, které se v polosedě neprovzdušňují (fyziologicky mrtvý prostor)
 • Péče o oběh – při nadměrné aplikaci infuzí se zhoršuje plicní edém (tzv. suchý režim, restrikce tekutin, diuretika), řídí se podle komplexního hodnocení parametrů invazivní hemodynamiky, bilance tekutin, laboratorních výsledků a aktuálního stavu nemocného, obecně se snažíme o vyšší obrat s použitím diuretik
 • ATB – profylaktické užití ATB není indikováno, pouze jakou součást léčby těžké sepse,která se podílí na rozvoji ARDS
 • Farmakoterapie – standardně nebulisace beta-mimetik, furosemid, substituce antitrombinu III na hodnoty 100-120%, heparinizace, profylaxe krvácení do GIT, kortikoidy (Hydrokortison substitučně 200mg/den u refrakterního šoku a k příznivému ovlivnění fibroproliferace), exogenní surfaktant u novorozenců
 • NO – oxid dusný působí vazodilataci v oblastech s dobrou ventilací, má prchavý účinek a rychle se váže na Hb (methemoglobin), koncentrace se postupně navyšuje do požadovaného účinku (1-20ppm), zlepšení oxygenace je pouze přechodné (24-72 hod), indikován je u ARDS, plicní hypertenze u srdečních vad, akutní a chronické plicní hypertenze, kontraindikován je u methemoglobinenie, levostranném srdečním selhání, plicního edému, intrakraniální hemoragie a poruch koagulace

 

Komplikace:

 • při agresivní vysokofrekvenční ventilaci je to barotrauma, volumotrauma, PNO, atelektázy, emfyzém, plicní mikroembolizace, ….
 • kardiální selhání, arytmie
 • ovlivnění splanchnické cirkulace (krvácení do GIT, ulcerace, dysmotilita, pneumoperitoneum,,,), selhání ledvin, přetížení tekutinami
 • malnutrice, neuromyopatie u kriticky nemocných na UPV
 • iatrogenní poškození (SG katétr, stenózy po intubaci, nutnost tracheostomie)

Chronická dechová nedostatečnost, CHOBPN

 • jde o akutní exacerbaci CHOBPN
 • náhlá událost v průběhu onemocnění, kdy dochází ke změně v dlouhodobé úrovni dušnosti, kašle nebo produkce sputa (množství, charakter)
 • nástup je akutní a vyžaduje změnu v dlouhodobé zavedené medikaci
 • charakterizováno je narůstajícím odporem v DC s omezením průtoku vzduchu během výdechu
 • mezi rizikové faktory patří věk, snížená funkce plic, polymorbidita, DM

 

Chronická bronchitis

 • časté onemocnění, vystupňovaná produkce tracheobronchiálního sekretu, vedoucího ke kašli a produktivnímu vykašlávání
 • v akutní fázi dochází k zhoršení stavu s výskytem mukopurulentího sekretu a záchvatům kašle

 

Plicní emfyzém

 • rozedma plic, rozšíření dýchacích prostor distálně od terminálních bronchiolů se zničením alveolárních sept, typickými známkami je kašel, námahová dušnost, změny konfigurace hrudníku (soudkovitý hrudník, rovnoběžný průběh žeber)
 • auxiliární dýchání, hypersonorní poklep, nízko uložená a málo pohyblivá bránice, oslabené dýchání, prodloužené expirium, cyanóza
 • zánětem průdušinek popraskají plicní sklípky a vznikají buly (bubliny), jde o rozšíření konečných průdušinek s destrukcí stěny plicních sklípků

 

Příčiny:

 • virové infekce, kouření, znečištěné ovzduší
 • onemocnění nereagující na léčbu (astma, alergie, bronchitida, ..)

 

Klinický obraz:

 • zvýšená dušnost, pískoty, kašel, zvýšená produkce sputa, teploty
 • tachykardie, tachypnoe, malátnost, zvýšená spavost či nespavost, nechutenství, deprese, zmatenost, snížená tolerance fyzické námahy
 • mezi patologický obraz patří zánět bronchů, hypertrofie bronchiální stěny, nárůst počtu a velikosti hlenových žláz, nadprodukce sputa, ztráta elasticity plicního parenchymu (hyperinflace plic = problém výdechu, vysoký odpor při obstrukci bronchů), bronchiektázie

 

Diagnostika:

 • RTG S+P, spirometrie, bronchoskopie, krevní plyny a ABR, vyšetření sputa
 • EKG, BNAF (B-natriuretický peptid) k rozlišení kardiální a nekardiální dušnosti

 

Léčba:

 • dle závažnosti se rozdělují na domácí léčbu, hospitalizaci a UPV
 • v domácí péči se léčí lehčí stavy s častými kontrolami u OL
 • indikací pro přijetí do nemocnice je zhoršení stavu, bez reakce na léčbu, vyšší věk pacienta, zvýšená intenzita a nové příznaky, pro UPV rozhoduje dušnost neodpovídající na terapii, změny vědomí, zhoršující se hypoxemie, hemodynamická nestabilita
 • oxygenoterapie – co nejnižší frakce a koncentrace kyslíku pomocí polomasky, při vysokých koncentrací je riziko útlumu dýchání
 • bronchodilatancia – beta-mimetika v kombinaci s anticholinergiky (Ventolin, Atrovent) inhalační formou, možnost aplikace Syntophyllinu i.v. (nejistá účinnost a časté NÚ)
 • glukokortikoidy – při akutní exacerbaci, p.o. nebo i.v. podání, léčba se zbytečně neprodlužuje hrozí hyperglykémie a svalová atrofie (Solu-Medrol 125 mg po 6-12 hod po dobu 3 dnů, poté Prednison 20 mg p.o. po dobu 70 dní)
 • ATB – nepodávají se rutinně, při kombinaci dušnosti, objemného sputa a purulentního sputa, druhy ATB se podávají podle závažnosti stavu
 • Ventilace – buď invazivní nebo neinvazivní, NIV při lehčí až středně těžké dušnosti, se zapojování pomocných dýchacích svalů polomaskou, při dechové frekvenci 25/min, při zhoršení stavu se přechází na UPV
 • UPV – tlakově limitované režimy PCV, BiPAP, dechový objem 8 ml/kg, frekvence 10/min s postupným zvyšováním, doba inspiria k expiriu je 1,2 – 1,5 dle hodnot PEEPu (výchozí 3-5 cm H2O, patologicky provzdušněné alveoly) a inspiračních tlaků, FiO2 s cílem SpO2 90-95%, pozor na rychlou úpravu pH = raději permisivní hyperkapnie
 • Odvykání od UPV – ihned po ústupu vyvolávající příčiny, pokud to jde pokoušíme se o odpojení denně, představuje více jak 50% celé UPV
 • Podpůrná léčba – vyvážený tekutinový režim, elektrolyty v mezích, výživy, prevence TEN, clearence sputa (mukolitika, odsávání), aktivní RHB, včasná vertikalizace
 • kritéria pro propuštění jsou užívání bronchodilatancií ne víc než 6x denně, klinicky stabilní a vyhovující krevní plyny 24 hod, schopnost chůze po pokoji, spánek a jídlo nejsou rušeny dušností, rozumí instrukcím k užívání medikace, dobré sociální zázemí

Prevence a další opatření:

 • nekouřit, nevystavovat se škodlivým plynům
 • naučit se včas rozeznat příznaky akutní exacerbace
 • naučit se správně inhalovat léky, očkování (proti chřipce, pneumokoku)

 

 

Akutní a chronická dechová nedostatečnost ARDS a CHOBPN
3.7 (73.33%) 3 votes

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...