… o všem, co vás zajímá

 

VFN Praha
Přístrojové vybavení za více než 70 miliónů korun pořídila v rámci projektu, který dnes skončil, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Projekt, který je podpořený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z národních veřejných zdrojů a z vlastních zdrojů VFN.

Projekt „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze“ (reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012) byl podpořen v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), prioritní osa 3 – Inovace a podnikání, oblast podpory – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Projekt je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou UK.

Projekt byl zahájen 1. ledna 2011 a jeho základním cílem bylo pořízení moderního přístrojového vybavení pro účely výzkumu v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Projekt umožnil pořízení nejmodernější zdravotnické techniky (zařízení pro interní a chirurgické obory, zobrazovací a vyšetřovací techniku i přístroje pro laboratoře), která bude využívána k výzkumu a vývoji nových metod a postupů ve zdravotnictví a k jejich následné aplikaci.

V České republice umírá většina obyvatel na kardiovaskulární a nádorová onemocnění, která jsou označována jako civilizační. I přes znatelný pokrok v léčbě zejména v období posledních 20 let vykazuje Česká republika stále horší výsledky mortality na tato onemocnění než je průměr 15 tzv. „starých“ států Evropské unie.

Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich rizik především z důvodu, že se jedná o oblasti, kde existují významné rezervy jak z hlediska prevence těchto onemocnění, tak i jejich včasné diagnózy či cílené a efektivní léčby. Výzkumné přístrojové vybavení, které bude zakoupeno, je proto určeno především pro klinický a aplikovaný výstup, od kterého je možné očekávat výsledky bezprostředně využitelné v klinické praxi.

VFN v Praze ve spojení s 1. lékařskou fakultou UK patří k největším a nejvýkonnějším výzkumným centrům v České republice v oblasti medicíny. Vzhledem k zavedeným a fungujícím výzkumným týmům s dlouholetou tradicí kvalitního klinického výzkumu je možné očekávat, že výstupy projektu budou bezprostřední a dostatečně kvalitní s přímou aplikovatelností do klinické a diagnostické praxe. Zaměření projektu na onemocnění, v jejichž prevenci a léčbě Česká republika poněkud zaostává ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi, má nepochybně i značný celospolečenský význam. Je možné očekávat, že výzkumné výstupy projektu významně pomohou zlepšit tuto slabinu zdravotní péče v České republice.

Výsledky projektu budou mít dopad nejen v rámci pražského regionu, ale i význam celostátní v souvislosti s komplexními výzkumnými programy v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které vesměs zahrnují pacienty z celé České republiky.

Díky finanční podpoře Evropské unie bylo zakoupeno 60 přístrojů pro 13 pracovišť VFN v Praze. Zapojenými pracovišti jsou: I. chirurgická klinika, II., III. a IV. interní klinika, Klinika dětského a dorostového lékařství, Klinika pracovního lékařství, Urologická klinika, Radiodiagnostická klinika, Oční klinika, Ústav dědičných metabolických poruch, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústav biologie a lékařské genetiky, Ústav soudního lékařství a toxikologie.

Samotná realizace projektu (tzv. investiční fáze) proběhla v pěti etapách, jejichž obsahem byla příprava veřejných zakázek na dodavatele přístrojů, výběr dodavatelů a postupné dodání a instalace přístrojového vybavení.

Celkový plánovaný rozpočet projektu činil 82,8 mil Kč, z toho částka vyčleněná ve schváleném rozpočtu na nákup přístrojů byla 82 mil Kč. Díky výběrovým řízením byly přístroje zakoupeny za 71,6 mil Kč a z původně plánovaného rozpočtu se tak podařilo ušetřit přes 10 mil. Kč.

VFN v Praze se na financování projektu podílí i vlastními zdroji ve výší 7,5 % z celkového objemu výdajů, tedy cca 5,4 mil. Kč.

Po skončení investiční fáze následuje pětiletá doba udržitelnosti, během níž musí být naplněny plánované výsledky, ke kterým se VFN zavázala. Zapojená pracoviště budou úzce spolupracovat na dosažení těchto výsledků, kterými jsou:

 • Původní sdělení v indexovaných mezinárodních časopisech
 • Pořádání vědeckých setkání s prezentací dosažených výsledků
 • Zaškolování studentů a pracovníků jiných zařízení v použitých metodikách
 • Vytvoření e-learningových prezentací o využití metod v českém i anglickém jazyce
 • Operační program Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), v rámci kterého je projekt podpořen, je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

  Cílem prioritní osy 3 Inovace a podnikání je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivní využití jejího inovačního potenciálu.

  Projekt byl podpořen v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, která se zaměřuje na zdokonalení inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílení spolupráce mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímě vazbě na MSP a podporu  realizace BRIS.

  Podporované aktivity/operace v rámci oblasti podpory 3.1:

  • Vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje)
  • Pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace
  • Klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy (s cílem postupného zavádění inovací ve výrobcích, službách a firemních procesech dosažených na základě zlepšování vzájemných vazeb mezi firmami, terciární sférou a výzkumnými institucemi)
  • Vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem
  • Rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer
  • Podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích
  • Činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP

  Potenciálními žadateli jsou:

  • Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)
  • Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)
  • Nestátní neziskové organizace

  Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

  TZ

  60 přístrojů pro VFN v Praze
  Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...